<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-07-11 12:44:57

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Grafitowej, ul. Lawendowej i ul. Ostrołęckiej w obrębie ewidencyjnym Łęg Przedmiejski oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Białobiel, Łęg Przedmiejski, Siemnocha gm. Lelis

Numer ogłoszenia: 128603 - 2016;

data zamieszczenia: 11.07.2016;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lelis.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Grafitowej, ul. Lawendowej i ul. Ostrołęckiej w obrębie ewidencyjnym Łęg Przedmiejski oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Białobiel, Łęg Przedmiejski, Siemnocha gm. Lelis.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Długość sieci wodociągowej: Rury PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 R 2-warstw. L = 553,5 mb Rury E 100 SDR 17 PN10 DN 110 L = 1304,5 mb Rury PE 100 SDR 17 PN10 DN 63 L = 31,5 mb Długość przyłączy wodociągowych: Rury PE 100 SDR 17 PN10 DN 40 - 31 szt. L = 431,5 mb Długość sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej: Rury PE 100 SDR 17 PN10 DN 63 L = 263,5 mb Rury PE 100 SDR 17 PN10 DN 50 L = 174,0 mb Długość przyłączy kanalizacyjnych: Rury PE 100 SDR 17 PN 40 - 12 szt. L = 167,0 mb.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Roboty uzupełniające do 15 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.30.00-2, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. Wysokość wadium wynosi:dla całości zamówienia - 11.300,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych).Forma wadium:wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancjach bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych;5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020. Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym.W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczenie lub gwarancja powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,3)kwotę gwarancji,4)termin ważności gwarancji,5)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z warunków określonych w art. 46 ust. 4a, oraz z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).Wadium wniesione w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis, pok. nr 7 (oryginał). Kopię złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, o wartości łącznej - co najmniej 600.000 zł brutto i załączyć do tych zadań stosowne dowody. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien podać rodzaj robót i ich wartość, daty i miejsce wykonania oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga dysponowania:osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 700.000,00 zł lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (opłacona tzn.zawierająca dowód jej opłacenia)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, o wartości łącznej - co najmniej 600.000 zł brutto i załączyć do tych zadań stosowne dowody. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien podać rodzaj robót i ich wartość, daty i miejsce wykonania oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie projektu, SST, opisu przedmiotu zamówienia;stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ;w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:spełnia - nie spełnia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:1)terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:a)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,b)wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),c)konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,d)konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,e)okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w lit a-e, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,2) wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,3) zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku: a) konieczności ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,b)konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania umowy w zakresie wykonania robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w celu usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 4)formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 u.p.z.p., 5)oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,6)rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji, 2.Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 7 - KASA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 11.07.2016 12:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 911

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.docx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2016-07-11 12:46:04 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar z 07.07.16.pdf PRZEDMIAR 2016-07-11 12:46:34 Parzych Piotr
załącznik Opinia geotechniczna.zip Opinia geotechniczna (*.zip) 2016-07-11 12:49:39 Parzych Piotr
załącznik Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.pdf Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 2016-07-11 12:51:22 Parzych Piotr
załącznik Projekt budowlany - Miasto.zip Projekt budowlany - Miasto 2016-07-11 13:03:38 Parzych Piotr
załącznik Mapy PZT cz1.zip Mapy PZT po uzgodnieniach cz 1 (*.zip) 2016-07-11 13:31:08 Parzych Piotr
załącznik Mapy PZT cz2.zip Mapy PZT po uzgodnieniach cz 2 (*.zip) 2016-07-11 13:41:45 Parzych Piotr
załącznik Opis techniczny.pdf Opis techniczny 2016-07-11 13:42:43 Parzych Piotr
załącznik Rysunki dodatkowe.zip Rysunki dodatkowe (*.zip) 2016-07-11 13:44:06 Parzych Piotr
załącznik Uzgodnienie PGE.pdf Uzgodnienie PGE 2016-07-11 14:58:04 Parzych Piotr
załącznik Opinia sanitarna.zip Opinia sanitarna 2016-07-11 14:58:46 Parzych Piotr
załącznik Warunki - woda.zip Warunki - woda (*.zip) 2016-07-11 15:00:07 Parzych Piotr
załącznik Warunki - kanalizacja.zip Warunki - kanalizacja (*.zip) 2016-07-11 15:00:37 Parzych Piotr
załącznik Opinia ZUD Łęg Przedmiejski.zip Opinia ZUD Łęg Przedmiejski (*.zip) 2016-07-11 15:03:59 Parzych Piotr
załącznik Opinia ZUD pozostale.zip Opinia ZUD pozostale 2016-07-11 15:06:53 Parzych Piotr
załącznik Białobiel, Łęg Przedmiejski, Siemnocha - zbiorówka - przedmiar.ath Białobiel, Łęg Przedmiejski, Siemnocha - zbiorówka - przedmiar (*.ath) 2016-07-12 15:00:17 Parzych Piotr
załącznik protokol.pdf Protokół z otwarcia ofert 2016-07-28 13:50:17 Parzych Piotr
załącznik zawiadomienie.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykluczeniu/odrzuceniu 2016-08-04 11:17:47 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował