<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-03-23 08:50:15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Przedmiotem zamówienia jest: Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie.Opis ogólny budynku.Projektowana hala jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym. Posadowienie budynku bezpośrednie na stopach...

Lelis: Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie
Numer ogłoszenia: 29867 - 2016;

data zamieszczenia: 23.03.2016;

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32474 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie.Opis ogólny budynku.Projektowana hala jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym. Posadowienie budynku bezpośrednie na stopach fundamentowych. Cokoły fundamentowe spięte po obwodzie podwalinami żelbetowymi. Budynek zaprojektowano jako halę o konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu i ścian hali blachą trapezową. Ramy główne w rozstawie osiowym 5,5m. Schemat statyczny konstrukcji głównej to rama o sztywnych węzłach przegubowo połączona z cokołami fundamentowymi. Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku okapów (10%). Zaprojektowano podkonstrukcje pod obudowę wiaty: płatwie dachowe w schemacie ciągłym oraz rygle i słupki ścienne. Rygle ścienne w układzie ciągłym, słupki obudowy oparte przegubowo na podwalinach żelbetowych. Sztywność przestrzenna budynku zapewniona przez układ stężeń ściennych i dachowych. Wewnątrz wiaty zaprojektowano żelbetowy kanał techniczny. Elementy żelbetowe monolityczne, wykonywane na budowie. Charakterystyczne parametry techniczne: długość: 28,02 m, szerokość: 12,74 m, powierzchnia zabudowy: 356,97 m2, kubatura brutto: 2113,27 m3, liczba kondygnacji: 1 nadziemna. Projektowana hala od strony drogi zlokalizowana jest za istniejącym garażem, dojazd do obiektu na działce będzie się odbywał od strony zachodniej przez istniejącą bramę i drogę gruntową prowadząca w głąb działki. W pasie 10 m przed frontową ścianą hali zaprojektowano utwardzony plac manewrowy, wykończenie nawierzchni kostką betonową. Wokół budynku przewidziano opaskę o szerokości 0,9 z kostki betonowej. Od strony południowej, do ściany szczytowej hali zostanie doprowadzona wewnętrzna linia zasilająca od istniejącego garażu, a przy północnej ścianie szczytowej obiektu projektuje się lokalizację szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Wody opadowe z dachu hali oraz z terenu utwardzonego przy budynku będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu, na teren własny nieutwardzony, poprzez infiltrację powierzchniową. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, elektryczna, odgromowa, oświetleniowa wewnętrzna. W obiekcie zaprojektowano wentylację naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych. Budynek hali jest obiektem nieogrzewanym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.23.00-6, 45.23.13.00-8, 45.11.10.00-8.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mariusz Budny, BUDMAR, ul. Gwiaździsta 16, 06-323 Jednorożec, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 615424,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 427229,80

  • Oferta z najniższą ceną: 427229,80 / Oferta z najwyższą ceną: 679432,74

  • Waluta: PLN .

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 23.03.2016 08:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 745

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował