<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-03-15 16:01:46

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie

Numer ogłoszenia: 26439 - 2016;
data zamieszczenia: 15.03.2016;

Przedmiotem zamówienia jest : I. Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie. Boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach płyty netto 28,00 x 47,00 m (brutto 30,00 x 53,00 m) o nawierzchni trawiastej. Boisko obramowane jest obrzeżem...

Termin składania ofert: 2016-02-18;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23306 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : I. Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie. Boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach płyty netto 28,00 x 47,00 m (brutto 30,00 x 53,00 m) o nawierzchni trawiastej. Boisko obramowane jest obrzeżem betonowym o przekroju 6 x 20 cm ustawionym na ławie betonowej. Za bramkami, z obu stron boiska, na długości 30 mb przewidziano piłkochwyty o wys. 5,00 m. Boisko wyposażono w niezbędny sprzęt ruchomy, o wymiarach i konstrukcji zgodnej z obowiązującymi przepisami - bramki do piłki nożnej. Wokół boiska zaprojektowano teren o nawierzchni trawiastej, na którym zamontowano ławki oraz pojemniki na nieczystości stałe. Roboty przygotowawcze: _ Usunięcie chwastów chemicznymi środkami chwastobójczymi (uzyskanie tzw. ugoru), Roboty pomiarowe: _ Wytyczenie terenu pod boisko, _ Dokonanie pomiarów wysokościowych istniejącego poziomu terenu i sporządzenie roboczego planu profilowania terenu Plantowanie terenu Wykonać mechaniczne plantowanie terenu. Nawiezienie warstwy 15 cm urodzajnego gruntu Nawieziony grunt urodzajny to mieszanka torfu ogrodniczego 40% i ziemia kompostowa lub urodzajna gleba rodzima - 60%. Należy zwrócić uwagę, aby kompost i torf przeszedł kontrole jakości i był dobrze sfermentowany, inaczej mogą wystąpić problemy ze wzrostem trawy. Ze względów higienicznych nie wolno stosować osadów ściekowych. Zmieszanie nawiezionego gruntu z istniejącym podłożem W celu wzbogacenia i nadania cech właściwego podłoża boiskowego nawieziony grunt urodzajny należy zmieszać z istniejącym podłożem tak, aby podłoże składało się z 65% piasku + 15% torfu ogrodniczego i 20 % ziemi kompostowej lub urodzajnej gleby. a) Budowa - Podczas mieszania poszczególnych komponentów należy zwrócić uwagę na to, aby powstała niejednorodna mieszanka. (Jeśli składniki wierzchniej warstwy zostaną zbyt rozdrobnione lub wręcz przemielone w drobny pył, powstanie zbyt jednolita mieszanka przyjmująca formę zaprawy, wymiana gazowa i gospodarka wodna ulegnie zakłóceniu). Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej użyć agregatu uprawnego np. glebogryzarki przeciwbieżnej. b) Ziarnistość - Wymaga się, aby składniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie były większe niż 30 mm, a przy powierzchni nie przekraczały 20 mm. Zaleca się jednakże, aby nie przekraczały 15 mm, gdyż istnieje niebezpieczeństwo kontuzji sportowców, a przy pielęgnacji niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu np. podczas napowietrzania. Podłoże powinno być przygotowane i mieścić się w krzywej uziarnienia. Udział ziaren wielkości 0,02 mm nie powinien przekraczać 10%. Największe ziarno może mieć nie więcej niż 32 mm. Udział ziarna o wielkości 8÷32 mm nie powinien przekraczać 5%. Zaleca się, o ile jest to możliwe, używanie materiałów nie zawierających ziaren powyżej 5 mm. Dzięki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjnej funkcjonalność niżej leżących warstw nie ulegnie zakłóceniu. c) Twardość - Nie powinny powstawać ślady jeżdżenia o głębokości większej niż 2 cm, nie wskazane jest też zbyt duże zagęszczenie. Przewiduje się, że nawieziona warstwa zostanie zmieszana z 20 cm warstwą gruntu rodzimego. Bronowanie terenu i oczyszczenie nawierzchni z kamieni i innych nieczystości. Wykonać bronowanie wyrównujące i zbierające korzenie, resztki roślin, itp. Ręcznie zebrać odkryte kamienie, korzenie itp. Modelowanie nawierzchni Wykonać podwójne wałowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t), podwójnie - wzdłuż i wszerz. Ręcznie wyprofilować zauważone nierówności. Zaprojektowano system nawadniania oparty na 4 szt. Zraszaczy. Dla prawidłowej pracy systemu zraszaczy należy zapewnić następujące warunki: - ciśnienie na dyszy zraszacza 4,0 bara (na króćcu tłocznym pompy ok. 7,0 bar) - wydajność 6,3 m3/h Dla zapewnienia prawidłowego ciśnienia dla systemu nawodnienia zastosowano pompę głębinową zapewniająca powyższe wymagania. Pompa zostanie zamontowana w istniejącej studni głębinowej. Budowa oświetlenia boiska wiejskiego. Zakres robót elektrycznych: - budowa linii kablowych 0,4 kV - montaż szafy rozdzielczej RG i T1 - oświetlenie boiska - instalacja zasilania pompy nawadniającej - instalacja oświetleniowa i siłowa. UWAGA. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy miejsca do rekreacji i wypoczynku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 45.21.22.21-1, 45.23.13.00-8, 45.23.32.50-6, 45.31.00.00-3, 45.34.20.00-6.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo Usługowa JUTRZENKA Janina Gidźińska, ul. Pogodna 8, 83-240 Lubichowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179529,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 151921,45

  • Oferta z najniższą ceną: 151921,45 / Oferta z najwyższą ceną: 265673,54

  • Waluta: PLN .

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 15.03.2016 16:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 689

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował