<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-02-22 13:10:02

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 lutego 2016 r.


w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.), w związku z art. 4 ust.1 pkt 32, art.5 ust. 4 pkt 2, art.11 ust.1 pkt.1 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.) oraz § 12 ust. 9 „Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” stanowiącego załącznik do  uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”  zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego zarządzeniem Nr 0050.2.2016 r. Wójta Gminy Lelis z dnia 27 stycznia 2016 r.
  2. W postępowaniu konkursowym wybrano ofertę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce.
  3. Na  zadanie publiczne w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Prowadzenie zajęć w  Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie” w okresie od 1 marca 2016 r.  do 15 grudnia 2016 r.  przyznano kwotę dotacji 18.000 zł.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 22.02.2016 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2016 13:10
Liczba wyświetleń: 623

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zarzadzenie_0050_7_2016.pdf ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2016 2016-02-22 13:18:12 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 lutego 2016 r. 22.02.2016 13:10 Piotr Parzych