<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-02-15 10:16:50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie

Numer ogłoszenia: 32474 - 2016;
data zamieszczenia: 15.02.2016;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lelis.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie.Opis ogólny budynku.Projektowana hala jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym. Posadowienie budynku bezpośrednie na stopach fundamentowych. Cokoły fundamentowe spięte po obwodzie podwalinami żelbetowymi. Budynek zaprojektowano jako halę o konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu i ścian hali blachą trapezową. Ramy główne w rozstawie osiowym 5,5m. Schemat statyczny konstrukcji głównej to rama o sztywnych węzłach przegubowo połączona z cokołami fundamentowymi. Dach dwuspadowy o spadkach w kierunku okapów (10%). Zaprojektowano podkonstrukcje pod obudowę wiaty: płatwie dachowe w schemacie ciągłym oraz rygle i słupki ścienne. Rygle ścienne w układzie ciągłym, słupki obudowy oparte przegubowo na podwalinach żelbetowych. Sztywność przestrzenna budynku zapewniona przez układ stężeń ściennych i dachowych. Wewnątrz wiaty zaprojektowano żelbetowy kanał techniczny. Elementy żelbetowe monolityczne, wykonywane na budowie. Charakterystyczne parametry techniczne: długość: 28,02 m, szerokość: 12,74 m, powierzchnia zabudowy: 356,97 m2, kubatura brutto: 2113,27 m3, liczba kondygnacji: 1 nadziemna. Projektowana hala od strony drogi zlokalizowana jest za istniejącym garażem, dojazd do obiektu na działce będzie się odbywał od strony zachodniej przez istniejącą bramę i drogę gruntową prowadząca w głąb działki. W pasie 10 m przed frontową ścianą hali zaprojektowano utwardzony plac manewrowy, wykończenie nawierzchni kostką betonową. Wokół budynku przewidziano opaskę o szerokości 0,9 z kostki betonowej. Od strony południowej, do ściany szczytowej hali zostanie doprowadzona wewnętrzna linia zasilająca od istniejącego garażu, a przy północnej ścianie szczytowej obiektu projektuje się lokalizację szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Wody opadowe z dachu hali oraz z terenu utwardzonego przy budynku będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu, na teren własny nieutwardzony, poprzez infiltrację powierzchniową. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, elektryczna, odgromowa, oświetleniowa wewnętrzna. W obiekcie zaprojektowano wentylację naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych. Budynek hali jest obiektem nieogrzewanym..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Roboty uzupełniające do 15% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.23.00-6, 45.23.13.00-8, 45.11.10.00-8, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. Wysokość wadium wynosi: dla całości zamówienia - 10.700,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych). Forma wadium:Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancjach bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych;5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020. Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym.W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczenie lub gwarancja powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,3)kwotę gwarancji,4)termin ważności gwarancji,5)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z warunków określonych w art. 46 ust. 4a, oraz z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Wadium wniesione w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Gminy w Lelisie,ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis, pok. nr 7 (oryginał). Kopię złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie dotyczące budowy hali magazynowej - konstrukcji stalowej, o wartości co najmniej 600.000 zł brutto i załączyć do tych zadań stosowne dowody.W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien podać rodzaj robót i ich wartość, daty i miejsce wykonania oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie. Zamawiający wymaga dysponowania: - osobą pełniącą funkcję kierownika budowy z uprawnieniami o specjalności branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie. Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 400.000,00 zł lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (opłacona tzn. zawierająca dowód jej opłacenia).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie dotyczące budowy hali magazynowej - konstrukcji stalowej, o wartości co najmniej 600.000 zł brutto i załączyć do tych zadań stosowne dowody.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie projektu, SST, opisu przedmiotu zamówienia;Stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ;W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,b)wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),c)konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,d)konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,e)okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w lit. a-e, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.2) wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,3)zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku: a)konieczności ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,b) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania umowy w zakresie wykonania robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w celu usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 4)formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 u.p.z.p. 5)oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 6)rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji.2.Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 7 KASA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 15.02.2016 10:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2034

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.docx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2016-02-15 10:17:47 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.pdf SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2016-02-15 10:18:07 Parzych Piotr
załącznik Roboty budowlane - PR.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2016-02-15 10:18:54 Parzych Piotr
załącznik Roboty budowlane - PR.xls PRZEDMIAR ROBÓT 2016-02-15 10:19:01 Parzych Piotr
załącznik Roboty budowlane - PRS.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2016-02-15 10:19:46 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR ROBOT SANITARNY.PDF PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNY 2016-02-15 10:20:42 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR ROBOT ELEKTRYCZNY.PDF PRZEDMIAR ROBOT ELEKTRYCZNY 2016-02-15 10:20:56 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT KONSTRUKCJI WYKONAWCZY.pdf PROJEKT KONSTRUKCJI WYKONAWCZY 2016-02-15 10:22:14 Parzych Piotr
załącznik LELIS_STR_TYT_PW.pdf PROJEKT WYKONAWCZY 2016-02-15 10:23:48 Parzych Piotr
załącznik LELIS_PB_RYSUNKI_ARCH.pdf LELIS_PB_RYSUNKI_ARCH 2016-02-15 10:28:53 Parzych Piotr
załącznik LELIS_STR_TYT.pdf LELIS_STR_TYT 2016-02-15 10:29:24 Parzych Piotr
załącznik LELIS_PB_OPIS_ARCH.pdf LELIS_PB_OPIS_ARCH 2016-02-15 10:30:11 Parzych Piotr
załącznik SANITARNE.zip PROJEKT BUDOWLANY- INST. SANITARNE 2016-02-17 09:16:52 Parzych Piotr
załącznik KONSTRUKCJA.zip PROJEKT BUDOWLANY- KONSTRUKCJA 2016-02-17 09:18:35 Parzych Piotr
załącznik ELEKTRYCZNE.zip PROJEKT BUDOWLANY- ELEKTRYCZNE 2016-02-17 09:23:00 Parzych Piotr
załącznik ARCHITEKTURA.zip PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTURA 2016-02-17 09:36:06 Parzych Piotr
załącznik przedmiar.pdf PRZEDMIAR ROBÓT EL. (uzupełnienie) 2016-02-17 12:15:18 Parzych Piotr
załącznik ST.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA (uzupełnienie) 2016-02-24 14:56:58 Parzych Piotr
załącznik wzor wykazu.pdf Wzór zykazu wykonanych robót budowlanych (uzupełnienie) 2016-02-25 10:36:19 Parzych Piotr
załącznik Roboty budowlane - PR.xls Przedmiar robót 2016-02-25 14:52:39 Parzych Piotr
załącznik Roboty budowlane - PR.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2016-02-25 14:52:54 Parzych Piotr
załącznik Roboty budowlane - PRS.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2016-02-25 14:53:17 Parzych Piotr
załącznik Rys. S-04 - Profil kanalizacji sanitarnej.pdf Profil kanalizacji sanitarnej 2016-02-25 14:53:46 Parzych Piotr
załącznik pytania_odpowiedzi.pdf Pytania i odpowiedzi - wszyscy uczestnicy postępowania 2016-02-25 14:54:29 Parzych Piotr
załącznik pytania_odpowiedzi_2.pdf Pytania i odpowiedzi - wszyscy uczestnicy postępowania 2016-02-25 14:54:45 Parzych Piotr
załącznik protokol.pdf Protokół z otwarcia ofert. 2016-03-01 14:44:43 Parzych Piotr
załącznik Zawiadomienie_14_03_2016.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty 2016-03-14 08:21:00 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował