<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-02-03 12:34:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie

Numer ogłoszenia: 23306 - 2016;
data zamieszczenia: 03.02.2016;


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lelis.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.lelis.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : I. Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie. Boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach płyty netto 28,00 x 47,00 m (brutto 30,00 x 53,00 m) o nawierzchni trawiastej. Boisko obramowane jest obrzeżem betonowym o przekroju 6 x 20 cm ustawionym na ławie betonowej. Za bramkami, z obu stron boiska, na długości 30 mb przewidziano piłkochwyty o wys. 5,00 m. Boisko wyposażono w niezbędny sprzęt ruchomy, o wymiarach i konstrukcji zgodnej z obowiązującymi przepisami - bramki do piłki nożnej. Wokół boiska zaprojektowano teren o nawierzchni trawiastej, na którym zamontowano ławki oraz pojemniki na nieczystości stałe. Roboty przygotowawcze: _ Usunięcie chwastów chemicznymi środkami chwastobójczymi (uzyskanie tzw. ugoru), Roboty pomiarowe: _ Wytyczenie terenu pod boisko, _ Dokonanie pomiarów wysokościowych istniejącego poziomu terenu i sporządzenie roboczego planu profilowania terenu Plantowanie terenu Wykonać mechaniczne plantowanie terenu. Nawiezienie warstwy 15 cm urodzajnego gruntu Nawieziony grunt urodzajny to mieszanka torfu ogrodniczego 40% i ziemia kompostowa lub urodzajna gleba rodzima - 60%. Należy zwrócić uwagę, aby kompost i torf przeszedł kontrole jakości i był dobrze sfermentowany, inaczej mogą wystąpić problemy ze wzrostem trawy. Ze względów higienicznych nie wolno stosować osadów ściekowych. Zmieszanie nawiezionego gruntu z istniejącym podłożem W celu wzbogacenia i nadania cech właściwego podłoża boiskowego nawieziony grunt urodzajny należy zmieszać z istniejącym podłożem tak, aby podłoże składało się z 65% piasku + 15% torfu ogrodniczego i 20 % ziemi kompostowej lub urodzajnej gleby. a) Budowa - Podczas mieszania poszczególnych komponentów należy zwrócić uwagę na to, aby powstała niejednorodna mieszanka. (Jeśli składniki wierzchniej warstwy zostaną zbyt rozdrobnione lub wręcz przemielone w drobny pył, powstanie zbyt jednolita mieszanka przyjmująca formę zaprawy, wymiana gazowa i gospodarka wodna ulegnie zakłóceniu). Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej użyć agregatu uprawnego np. glebogryzarki przeciwbieżnej. b) Ziarnistość - Wymaga się, aby składniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie były większe niż 30 mm, a przy powierzchni nie przekraczały 20 mm. Zaleca się jednakże, aby nie przekraczały 15 mm, gdyż istnieje niebezpieczeństwo kontuzji sportowców, a przy pielęgnacji niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu np. podczas napowietrzania. Podłoże powinno być przygotowane i mieścić się w krzywej uziarnienia. Udział ziaren wielkości 0,02 mm nie powinien przekraczać 10%. Największe ziarno może mieć nie więcej niż 32 mm. Udział ziarna o wielkości 8÷32 mm nie powinien przekraczać 5%. Zaleca się, o ile jest to możliwe, używanie materiałów nie zawierających ziaren powyżej 5 mm. Dzięki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjnej funkcjonalność niżej leżących warstw nie ulegnie zakłóceniu. c) Twardość - Nie powinny powstawać ślady jeżdżenia o głębokości większej niż 2 cm, nie wskazane jest też zbyt duże zagęszczenie. Przewiduje się, że nawieziona warstwa zostanie zmieszana z 20 cm warstwą gruntu rodzimego. Bronowanie terenu i oczyszczenie nawierzchni z kamieni i innych nieczystości. Wykonać bronowanie wyrównujące i zbierające korzenie, resztki roślin, itp. Ręcznie zebrać odkryte kamienie, korzenie itp. Modelowanie nawierzchni Wykonać podwójne wałowanie ziemi walcem mechanicznym (1,0 t), podwójnie - wzdłuż i wszerz. Ręcznie wyprofilować zauważone nierówności. Zaprojektowano system nawadniania oparty na 4 szt. Zraszaczy. Dla prawidłowej pracy systemu zraszaczy należy zapewnić następujące warunki: - ciśnienie na dyszy zraszacza 4,0 bara (na króćcu tłocznym pompy ok. 7,0 bar) - wydajność 6,3 m3/h Dla zapewnienia prawidłowego ciśnienia dla systemu nawodnienia zastosowano pompę głębinową zapewniająca powyższe wymagania. Pompa zostanie zamontowana w istniejącej studni głębinowej. Budowa oświetlenia boiska wiejskiego. Zakres robót elektrycznych: - budowa linii kablowych 0,4 kV - montaż szafy rozdzielczej RG i T1 - oświetlenie boiska - instalacja zasilania pompy nawadniającej - instalacja oświetleniowa i siłowa. UWAGA. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy miejsca do rekreacji i wypoczynku..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Roboty uzupełniające do 15% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 45.21.22.21-1, 45.23.13.00-8, 45.23.32.50-6, 45.31.00.00-3, 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. Wysokość wadium wynosi: - dla całości zamówienia - 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Forma wadium:Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:1)pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020. Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym.W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczenie lub gwarancja powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,3)kwotę gwarancji,4)termin ważności gwarancji,5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z warunków określonych w art. 46 ust. 4a, oraz z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Wadium wniesione w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis, pok. nr 7 (oryginał). Kopię złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie dotyczące budowy boiska o nawierzchni trawiastej lub innej, o wartości co najmniej 200.000 zł brutto i załączyć do tych zadań stosowne dowody. W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien podać rodzaj robót i ich wartość, daty i miejsce wykonania oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga dysponowania: - osobą pełniącą funkcję kierownika budowy z uprawnieniami o specjalności branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 300.000,00 zł lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (opłacona tzn. zawierająca dowód jej opłacenia)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie dotyczące budowy boiska o nawierzchni trawiastej lub innej, o wartości co najmniej 200.000 zł brutto i załączyć do tych zadań stosowne dowody.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie projektu, SST, opisu przedmiotu zamówienia; Stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b)wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w lit a-e, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2) wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,3) zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku: a) konieczności ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, b) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania umowy w zakresie wykonania robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w celu usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 4 formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 u.p.z.p. 5) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 6) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji. 2.Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 7 KASA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 03.02.2016 12:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1023

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2016-02-03 12:35:52 Parzych Piotr
załącznik PB ARCH.BUD.Kurpiewskie boisko.pdf ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 2016-02-03 12:37:21 Parzych Piotr
załącznik PB BR. SANIT.Kurpiewskie boisko.pdf PB. BRANŻA SANITARNA 2016-02-03 12:37:55 Parzych Piotr
załącznik PB INST.ELEKTRYCZNE.Kurpiewskie boisko.pdf INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2016-02-03 12:38:14 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR.Kurpiewskie boisko.pdf Przedmiar 2016-02-03 12:38:39 Parzych Piotr
załącznik ST BR.BUDOWLANA.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 2016-02-03 12:39:25 Parzych Piotr
załącznik ST BR.ELEKTRYCZNA.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ELEKTRYCZNE 2016-02-03 12:39:51 Parzych Piotr
załącznik ST INST.SANITARNE.pdf INSTALACJA NAWADNIANIA BOISKA 2016-02-03 12:40:24 Parzych Piotr
załącznik wyjasnienia.pdf WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - pytania i odpowiedzi. 2016-02-11 11:55:06 Parzych Piotr
załącznik schemat.pdf Schemat ideowy rozdzielnicy RG (uzupełnienie do przetargu) 2016-02-15 10:13:45 Parzych Piotr
załącznik projekt_zagospodarowania.pdf Projekt zagospodarowania sziałki - linie kablowe + oświetlenie terenu (uzupełnienie do przetargu) 2016-02-15 10:14:25 Parzych Piotr
załącznik protokol.pdf Protokół z otwarcia ofert. 2016-02-18 14:43:46 Parzych Piotr
załącznik zawiadomienie_03_03_2016.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty 2016-03-03 12:17:27 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował