<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2016-01-22 13:40:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na Przedszkole w Lelisie

Numer ogłoszenia: 8435 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na Przedszkole w Lelisie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W nowo powstałym budynku wybudowanie 3 powtarzalnych -bloków pomieszczeń stanowiących osobne grupy (oddziały przedszkolne). Każdy z bloków będzie składał się z głównej sali przedszkolnej oraz zespołu pomieszczeń towarzyszących, dostępnych bezpośrednio z sali: tj.: łazienka, pom. na leżaki i pościeli oraz szatnia- przelotowa. W przebudowywanej części powstanie zamykane pomieszczenie porządkowe, toaleta dla personelu, wnęka do zabudowy szafami na odzież pracowników oraz zespół 2 pomieszczeń do odbioru i obsługi gotowych posiłków przygotowywanych w kuchni sąsiedniego budynku szkoły (lub zewnętrznej firmy cateringowej): pomieszczenie kuchenne do podgrzewania i porcjowania posiłków oraz pomieszczenie zmywalni naczyń. Wybudowana zostanie łazienka dla niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe. Całość połączą korytarze. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: - oświetlenia podstawowego i awaryjnego - elektryczna trójfazową - elektryczna gniazd wtykowych - ochrony przeciwporażeniowej - połączeń wyrównawczych - odgromową - ochrony przepięciowej - strukturalną - antenową - wodociągowa - hydrantowa - kanalizacji sanitarnej - kanalizacji technologicznej (tłuszczowa) - grzewcza - wentylacji naturalnej grawitacyjnej Wykończenie zewnętrzne budynku: Elewacje całego budynku wykonać wg załączonych rysunków. Pokrycie elewacji tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na styropianie, barwionym w masie lub malowanym farbą silikonową. Przy docieplaniu ścian szczytowych lukarn na 1 piętrze konieczny będzie demontaż i wymiana części obróbek blacharskich krawędzi dachu- wiatrownic. Wszystkie obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. min. 0,55mm ocynkowanej powlekanej w kolorze wg rysunków kolorystyki. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę istniejącego orynnowania budynku. Pas cokołowy elewacji w okładzinie z płytek gresowych formatu min. 30x30cm, w kolorze wg rys. kolorystyki. Przy budynku wykonać chodniki, zieleń niską, opaskę żwirową bezpośrednio przy ścianach cokołowych budynku oraz 1 miejsce postojowe dostosowane dla osoby niepełnosprawnej, w pobliżu projektowanego głównego wejścia do przedszkola..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. - do wysokości 15 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.50-6, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.20.00-1, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. Wysokość wadium wynosi: - dla całości zamówienia - 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Forma wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 26 8922 0009 0000 0619 2000 0020. Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczenie lub gwarancja powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z warunków określonych w art. 46 ust. 4a, oraz z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Wadium wniesione w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis, pok. nr 7 (oryginał). Kopię złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane związane z budową lub przebudową budynków o wartości jednostkowej brutto każdej roboty minimum za 1.300.000 zł
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga dysponowania: - osobą pełniącą funkcję kierownika budowy z uprawnieniami o specjalności branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 500.000,00 zł lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (opłacona tzn. zawierająca dowód jej opłacenia)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane związane z budową lub przebudową budynków o wartości jednostkowej brutto każdej roboty minimum 1.300.000 zł i załączyć do tych zadań stosowne dowody.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie projektu, SST, opisu przedmiotu zamówienia; Stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - gwarancja - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 22.01.2016 13:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1320

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2016-01-22 13:41:20 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR.pdf SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT 2016-01-22 13:43:09 Parzych Piotr
załącznik Lelis STWiORB br.sanitarna.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.S (część sanitarna) 2016-01-22 13:43:32 Parzych Piotr
załącznik Lelis STWiORB br.elektryczna.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH [branża elektryczna] 2016-01-22 13:43:48 Parzych Piotr
załącznik Lelis STWiORB br. budowlana.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 2016-01-22 13:44:31 Parzych Piotr
załącznik Lelis projekt konstrukcja.pdf PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZEŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE W LELISIE 2016-01-22 13:46:07 Parzych Piotr
załącznik Lelis projekt br.sanitarna.pdf PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE 2016-01-22 13:50:55 Parzych Piotr
załącznik Lelis opinia geotechniczna.pdf Opinia geotechniczna 2016-01-22 14:03:32 Parzych Piotr
załącznik Lelis kolorystyka.pdf Lelis kolorystyka 2016-01-22 14:04:37 Parzych Piotr
załącznik Lelis projekt br.elektryczna cz1.pdf Lelis projekt br.elektryczna cz_1 2016-01-22 17:57:03 Parzych Piotr
załącznik Lelis projekt br.elektryczna cz2.pdf Lelis projekt br.elektryczna cz2 2016-01-22 17:58:09 Parzych Piotr
załącznik Lelis projekt architektura.zip Lelis projekt architektura (*.zip) 2016-01-22 18:02:03 Parzych Piotr
załącznik informacja_8_02_2016.pdf INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2016-02-08 15:22:05 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował