<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2015-08-27 09:39:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR 200


Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 200

Gmina Lelis ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż:  

Samochód specjalny pożarniczy będący własnością Gminy Lelis STAR 200

NR REJESTRAYJNY – WOS S634

MARKA: STAR 200

ROK PRODUKCJI: 1983

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI: 22.03.1995

RODZAJ POJAZDU: samochód specjalny pożarniczy

NR NADWOZIA: 35045

NR SILNIKA: 156616

POJEMNOŚĆ SILNIKA: 6842 cm 3

RODZAJ PALIWA: olej napędowy

WYPOSAŻENIE: zbiornik na wodę 2800 l, autopompa.

 

1. Minimalna kwota sprzedaży: 5 800 zł. brutto (słownie: Pięć tysięcy osiemset złotych).

2. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) dane oferenta:

- osoby fizyczne (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon),

- pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione),

b) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

d) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej.

3. Oferta zostanie odrzucona jeśli zostanie złożona po terminie oraz w przypadku gdy dokumenty ofertowe są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

4. Samochód można oglądać na placu OSP w Dąbrówce w terminie uzgodnionym uprzednio telefonicznie z kierowcą OSP Panem Mariuszem Kamińskim tel. 888 721 317. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są pracownicy Urzędu Gminy w Lelisie: Roman Listwon tel. Nr 29 761 19 88 i Kazimierz Majk Tel. 29 761 19 92 w godz. 8:00 – 15:00.

5. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia - Urząd Gminy Lelis, KASA - pok. nr 7, do dnia
04.09.2015 r.
do godz. 9:15 w zamkniętej kopercie, na której winno pisać:

"OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO STAR 200"    

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2015 r. o godz. 9.30 w siedzibie sprzedającego w pokoju nr 12.

7. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100 %.

8. Kwota wadium: nie obowiązuje.

9. Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Lelis w terminie określonym przez sprzedającego.

10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy kupna - sprzedaży i zapłaceniu kwoty nabycia.

12. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy Lelis oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. Oferenci biorący udział w przetargu o jego wyniku zostaną powiadomieni pisemnie.

13. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 - oferta na zakup

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 27.08.2015 09:39
Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2015 09:48
Liczba wyświetleń: 819

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zalacznik.pdf Załącznik 2015-08-27 09:39:38 Parzych Piotr
załącznik zalacznik.doc Załącznik 2015-08-27 09:40:12 Parzych Piotr
załącznik ogloszenie.pdf Ogłoszenie 2015-08-27 12:39:12 Parzych Piotr
załącznik ogloszenie_4_09_2015.pdf Ogłoszenie o wyniku przetargu 2015-09-04 14:50:20 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne