<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2015-03-13 15:05:47

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Lelis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2015 do 30.03.2018.

Numer ogłoszenia: 56248 - 2015;

data zamieszczenia: 13.03.2015;

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lelis.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2015 do 30.03.2018.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczeń komunikacyjnych ( OC, NNW, AC/KR ) Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia Zamawiającego będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 1.Urząd Gminy Lelis, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 37, 2.Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 51, 3.Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim, 07 - 402 Lelis, Łęg Przedmiejski 80, 4.Gminny Ośrodek Kulturalno - Oświatowy w Lelisie, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 48, 5.Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim, 07 - 402 Lelis, Łęg Starościński 23, 6.Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 48, 7.Zespół Szkół w Obierwi, 07 - 402 Lelis, Obierwia 120A, 8.Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, 07 - 402 Lelis, Nasiadki 37, 9.Szkoła Podstawowa w Olszewce, 07 - 402 Lelis, Olszewka 24A, 10.Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 48, 11.Szkoła Podstawowa w Białobieli, 07 - 402 Lelis, Białobiel, ul. Szkolna 1, 12.Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, 07 - 402 Lelis, Dąbrówka 55, 13.Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 37. Miejsca ubezpieczenia: Wskazane wyżej siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz inne lokalizacje wskazane w wykazach budynków (załącznik A każdej jednostki). Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w punkcie Program ubezpieczenia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamówieniu podstawowym. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do przyjęcia zamówienia oraz zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek i warunków nie mniej korzystnych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2018.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę jako załącznik do oferty. Ich ocena odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę jako załącznik do oferty. Ich ocena odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę jako załącznik do oferty. Ich ocena odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę jako załącznik do oferty. Ich ocena odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę jako załącznik do oferty. Ich ocena odbędzie się na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy poprzetargowej (załącznik E); 2)W przypadku Wykonawców działających w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oświadczenie, że zawarcie ubezpieczeń nie będzie się wiązało z nabyciem lub utrzymaniem członkostwa w TUW (załącznik F).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 65
 • 2 - Zaakceptowana klauzule dodatkowe - 25
 • 3 - Oferowane franszyzy - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.lelis.pl lub w Urzędzie Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37 pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Lelisie ul Szkolna 37 pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 13.03.2015 15:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1140

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik umowa poprzetargowa - wzór.doc Umowa - wzór 2015-03-13 15:08:56 Parzych Piotr
załącznik 01.UG Lelis.xls UG Lelis 2015-03-13 15:09:08 Parzych Piotr
załącznik 02.ZS Lelis.xls ZS Lelis 2015-03-13 15:09:16 Parzych Piotr
załącznik 03.ZS Łęg Przedmiejski.xls ZS Łęg Przedmiejski 2015-03-13 15:09:29 Parzych Piotr
załącznik 04.GOK Lelis.xls GOK-O Lelis 2015-03-13 15:09:40 Parzych Piotr
załącznik 05.SP Łęg Starościński.xls SP Łęg Starościński 2015-03-13 15:09:54 Parzych Piotr
załącznik 06.GBP Lelis.xls GBP Lelis 2015-03-13 15:10:03 Parzych Piotr
załącznik 07.ZS Obierw.xls ZS Obierwia 2015-03-13 15:10:14 Parzych Piotr
załącznik 08.SP Nasiadkach.xls SP Nasiadki 2015-03-13 15:10:38 Parzych Piotr
załącznik 09.SP Olszewce.xls SP Olszewka 2015-03-13 15:10:56 Parzych Piotr
załącznik 010. ZASiP w Lelisie.xls ZASiP Lelis 2015-03-13 15:11:13 Parzych Piotr
załącznik 011.SP Białobieli.xls SP Białobiel 2015-03-13 15:11:25 Parzych Piotr
załącznik 012.SP Dąbrówce.xls SP Dąbrówka 2015-03-13 15:11:36 Parzych Piotr
załącznik 013.OPS Lelis.xls OPS Lelis 2015-03-13 15:11:48 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015-03-16 10:29:56 Parzych Piotr
załącznik Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf Pytania i odpowiedzi do SIWZ ROŚ.271.2.2015 2015-03-20 10:43:08 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował