<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2015-02-25 10:30:05

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2015 r.


w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.), w związku z art. 4 ust.1 pkt. 1,  i 32, art.5 ust. 4 pkt. 2, art.11 ust.1 pkt.1 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.) oraz § 12 ust.10 „Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” stanowiącego załącznik do  uchwały Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2014 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotację uzyskało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce ul. Kościuszki 21, 07-410 Ostrołęka na „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie” w okresie od 2 marca 2015 r.  do 15 grudnia 2015 r.. Przyznana kwota dotacji wynosi 17.000 zł..

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie”

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej Gminy Lelis oraz w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 25.02.2015 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 14:41
Liczba wyświetleń: 826

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zarzadzenie_0050_8_2015.pdf ZARZĄDZANIE NR 0050.8.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2015 r. 2015-02-25 10:30:31 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZARZĄDZANIE NR 0050.8.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2015 r. 25.02.2015 10:30 Piotr Parzych