<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2014-08-07 21:13:19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym- dostawa i montaż wyposażenie II postępowanie

Numer ogłoszenia: 264776 - 2014;
data zamieszczenia: 07.08.2014;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli , ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym- dostawa i montaż wyposażenie II postepowanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wyposażenia oddziałów przedszkolnych przy 8 szkołach podstawowych w gminie Lelis -KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym- dostawa i montaż wyposażenia. Zamówienie podzielono na II części: Część I. Dostosowanie pomieszczeń - dostawa i montaż wyposażenia łazienek Część II. Wyposażenie - dostawa doposażenia kuchni.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.10.00-9, 39.20.00.00-0, 44.41.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw i montażu wyposażenia łazienek oraz dostaw doposażenia kuchni w sprzęt AGD . Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń tj. : - wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw i montażu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy i montaż te zostały wykonane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, b) Formularz Cenowy , sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, d) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, e) Oświadczenie w zakresie art.26 ust.2d ustawy pzp, tj. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. f) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. h) Wykaz dostaw oraz poświadczenia, że dostawy zostały wykonane należycie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie , 07-402 Lelis ,ul. Szkolna 48..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2014 godzina 11:30, miejsce: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie , 07-402 Lelis ,ul. Szkolna 48..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn: KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS -przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostosowanie pomieszczeń - dostawa i montaż wyposażenia łazienek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia łazienek, dostosowanie sanitariatów dla dzieci najmłodszych. Montaż umywalek , luster, dozowników mydła i papieru , dostawa podestów i nakładek sedesowych. Szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.10.00-9, 39.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wyposażenie - dostawa doposażenia kuchni..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i wyposażenia 8 kuchni szkolnych w lodówki, kuchnie elektryczne, naczynia, garnki, zmywarki. Szczegółowy zestaw w opisie przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.44.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 07.08.2014 21:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1176

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ Kreatywne przedszkola w Gminie Lelis 2014 -2.doc siwz 2014-08-08 10:18:40 Parzych Piotr
załącznik Załącznik Nr 5 Formularz cenowy Kreatywnw Przedszkola w Gminie Lelis.doc zalacznik nr 5 2014-08-08 10:19:14 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował