<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2014-07-28 14:52:48

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Lelis: Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną w msc. Białobiel w gminie Lelis

Numer ogłoszenia: 251870 - 2014;
data zamieszczenia: 28.07.2014;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221176 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną w msc. Białobiel w gminie Lelis.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - zagospodarowania skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną na działce nr 201/14 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Białobiel, w jednostce ewidencyjnej Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki o pow. 1161 m2 poprzez: urządzenie ciągów pieszych, montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej, montaż elementów małej architektury, wykonanie oświetlenia, wykonanie nasadzeń oraz montaż linii kropkujących. Bilans terenu: - powierzchnia alejek i chodników 296 m2,- trawniki 610 m2 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:1.Kostka brukowa o grubości 6 cm i wymiarach: 12x9 cm, 12x12 cm i 12x18 cm, kolor czerwony i brązowy, pow. - 296 m2 , obrzeża chodnikowe 162 mb; palisada wys. 30 cm (ponad terenem) - 54 mb 2.Wyposażenie placu zabaw:1) karuzela - szt. 1;2) huśtawka wahadłowa - szt. 1; 3) zjeżdżalnia - szt.1; 4) tablica informacyjna-regulamin placu zabaw - szt. 1 3.Siłownia zewnętrzna: biegacz i orbitrek - szt. 1; wyciąg górny i wyciskanie siedząc - szt. 1; twister obrotowy i wahadło - szt. 1; 4.Ławki stalowe z oparciem o wymiarach: dł. 180 cm; szer. 65 cm; wys. 77 cm - szt. 8; 5.Kosze na śmieci, stalowe na słupku pojedyńczym - szt. 6; 6.Słup ogłoszeniowy o średnicy dolnej 125 cm, średnicy górnej 153 cm i wysokości 350 cm - szt. 1; 7.Płotek strefy bezpiecznej - 20,00 mb; 8.Ogrodzenie panelowe typu D, proste bez widocznego fundamentu, wysokość panela 163 cm, wysokość słupka 210 cm - 21,20 mb; 9.Słupki parkingowe - szt. 11; 10.Nasadzenia:1) drzewa - 29 szt., 2) krzewy liściaste - 219 szt., 3) krzewy iglaste - 104 szt., 11.Trawnik - 610 m2; 12.Montaż linii kropkujących.UWAGA!W przedmiarze robót branży budowlanej, należy pominąć poz. 13 - (Dostawa i montaż latarni wg projektu). Pozycja ta ujęta jest w przedmiarze robót budowy oświetlenia ulicznego - branża elektryczna. 13.Oświetlenie skweru w msc. Białobiel. Na istniejących słupach linii nN należy wybudowac linię oświetlenia drogowego przewodem AsXSn 2 x 25 mm2 począwszy od słupa rozkracznego zlokalizowanego na działce nr 100 do słupa rozkracznego zlokalizowanego na działce nr 201/31 (łącznie 2 przęsła). Od słupa ŻN zlokalizowanego na działce 201/14 należy wyprowadzic linię kablową kablem YAKXS 4 x 25 mm2 do nowo wybudowanych słupów oświetlenia skwerku (łącznie 6 odcinków). Układ sterująco-pomiarowy wynieść ze stacji transformatorowej Białobiel Osiedle i umieścic na słupie nr 1 zlokalizowanym na działce nr 161/2. W projektowanych odcinkach linii przewodem AsXSN 2 x 25 mm2 przyjęto naprężenie podstawowe 42,5 Mpa, naciąg podstawowy 2,13 kN. W warunkach montażu można stosować naprężenia przewodu przy słupie zgodnie z tablica zwisów i naprężeń dla temp. montażu. Długość trasy projektowanego oświetlenia przewodem AsXSn 2 x 25 mm2 - dł. 79 m, kablem YAKXS 4 x 25 mm2 - dł. 116 m. Na słupach nowo wybudowanych szt. 6 - zamontować oprawy oświetleniowe wg załączonej specyfikacji. Oprawy zawiesić na wysięgnikach do opraw oświetleniowych. Trasa linii zgodnie z rys. 1, wyposażenie złącza pokazano na rys. 2 projektu budowlano-wykonawczego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.00-2, 45.11.27.10-5, 45.22.38.00-4, 45.11.27.23-9, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5, 45.31.00.00-3.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Magdalena Łach-Firma Wielobranżowa, ul. Kościuszki 75, 07-411 Rzekuń, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188254,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 184958,58

  • Oferta z najniższą ceną: 184958,58 / Oferta z najwyższą ceną: 216518,86

  • Waluta: PLN.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 28.07.2014 14:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 899

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował