<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2014-07-21 14:53:05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Lelis: KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym- dostawa i montaż wyposażenia

Numer ogłoszenia: 243718 - 2014;
data zamieszczenia: 21.07.2014;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli , ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym- dostawa i montaż wyposażenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wyposażenia oddziałów przedszkolnych przy 8 szkołach podstawowych w gminie Lelis -KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym- dostawa i montaż wyposażenia. Zamówienie podzielono na XI części: Część I. Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw , Część II. Dostosowanie pomieszczeń - dostawa i montaż wyposażenia Część III. Wyposażenie - dostawa doposażenia kuchni Część IV. Wyposażenie - meble i wyposażenie dostawa i montaż Część V. Wyposażenie wypoczynkowe Część VI. Zabawki i pomoce dydaktyczne- komplet zabawek Część VII. Zabawki i pomoce dydaktyczne- komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych dla OP Część VIII. Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach Część IX. Artykuły Plastyczne dla oddziałów przedszkolnych Część X. Wyposażenie - zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi Część XI. Zakup wyposażenia OP w sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne i kserokopiarki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-1, 39.11.31.00-8, 39.10.21.00-6, 45.22.38.00-4, 44.41.00.00-4, 31.71.00.00-6, 32.32.00.00-2, 44.41.00.00-7, 35.00.00.00-4, 39.71.34.00-6, 39.71.32.20-3, 37.50.20.00-8, 30.23.60.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw, montażu i konserwacji sprzętu komputerowego, lub montażu urządzeń placu zabaw, lub montażu mebli. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń tj. : - wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw i montażu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy i montaż te zostały wykonane należycie;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymująca się kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej: - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował osobami, które zamontują dostarczone meble , lub wyposażenie placów zabaw, lub wyposażenie ICT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami BHP oraz będą posiadały stosowne uprawnienia. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączony wykaz osób oraz oświadczenie, że osoby posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, b) Formularz Cenowy , sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego SIWZ c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, d) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. f) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Oświadczenie należy złożyć w treści wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. g) Oświadczenie w zakresie art.26 ust.2d ustawy pzp, tj. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. h) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie , 07-402 Lelis ,ul. Szkolna 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2014 godzina 11:30, miejsce: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie , 07-402 Lelis ,ul. Szkolna 48.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn: KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS -przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw przy 8 oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych. Zamówienie obejmuje dostawę 25 zabawek wraz z montażem na istniejących placach. Szczegóły w opisie zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostosowanie pomieszczeń - dostawa i montaż wyposażenia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia łazienek, dostosowanie sanitariatów dla dzieci najmłodszych. Montaż umywalek , luster, dozowników mydła i papieru , dostawa podestów i nakładek sedesowych. Szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wyposażenie - dostawa doposażenia kuchni.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i wyposażenia 8 kuchni szkolnych w lodówki, kuchnie elektryczne, naczynia, garnki, zmywarki. Szczegółowy zestaw w opisie przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wyposażenie - meble i wyposażenie dostawa i montaż.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia 8 oddziałów przedszkolnych w meble , stoły, krzesła, szafki i szafy oraz inne artykuły zgodnie z opisem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wyposażenie wypoczynkowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa puf i poduszek do wypoczynku dla dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Szczegóły w opisie..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.31.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zabawki i pomoce dydaktyczne- komplet zabawek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa różnego typu zabawek do 8 oddziałów przedszkolnych - klocki, lalki samochody, piłki, skakanki ,puzzle , zestawy narzędzi do zabaw itp. . Szczegóły w opisie Przedmiotu zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.50.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zabawki i pomoce dydaktyczne- komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych dla OP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych zgodnie z opisem dla dzieci z oddziału przedszkolnego:Bajki, gry, mapy ,plansze, książki,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie 8 oddziałów przedszkolnych w odkurzacze i froterki zgodnie z opisem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.34.30-6, 39.71.34.20-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Artykuły Plastyczne dla oddziałów przedszkolnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów plastycznych dla 8 oddziałów przedszkolnych: papier, plastelina, farby, kredki, pędzle, nożyczki, klej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Wyposażenie - zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie 8 oddziałów przedszkolnych w gaśnice, apteczki, instrukcje, znaki ewakuacyjne, zabezpieczenie gniazdek.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zakup wyposażenia OP w sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne i kserokopiarki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia w komputery stacjonarne i przenośne, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, drukarki i kserokopiarki wraz z oprogramowaniem oraz dostawa zestawów ćwiczeń dla 8 punktów przedszkolnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.71.00.00-6, 32.32.00.00-2, 30.23.60.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 21.07.2014 14:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1295

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,7 2014-07-21 15:02:46 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik Nr 6.doc FORMULARZ CENOWY 2014-07-21 15:03:58 Parzych Piotr
załącznik INFORMACJA.pdf INFORMACJA - pytania i odpowiedzi. 2014-07-28 14:58:47 Parzych Piotr
załącznik INFORMACJA 2.pdf INFORMACJA - pytania i odpowiedzi (2) 2014-08-01 13:35:18 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował