<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2014-07-02 14:30:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią w msc. Białobiel w gminie Lelis

Numer ogłoszenia: 221176 - 2014;
data zamieszczenia: 02.07.2014;

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią w msc. Białobiel w gminie Lelis.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - zagospodarowania skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną na działce nr 201/14 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Białobiel, w jednostce ewidencyjnej Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie. Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki o pow. 1161 m2 poprzez: urządzenie ciągów pieszych, montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej, montaż elementów małej architektury, wykonanie oświetlenia, wykonanie nasadzeń oraz montaż linii kropkujących. Bilans terenu: - powierzchnia alejek i chodników 296 m2,- trawniki 610 m2 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:1.Kostka brukowa o grubości 6 cm i wymiarach: 12x9 cm, 12x12 cm i 12x18 cm, kolor czerwony i brązowy, pow. - 296 m2 , obrzeża chodnikowe 162 mb; palisada wys. 30 cm (ponad terenem) - 54 mb 2.Wyposażenie placu zabaw:1) karuzela - szt. 1;2) huśtawka wahadłowa - szt. 1; 3) zjeżdżalnia - szt.1; 4) tablica informacyjna-regulamin placu zabaw - szt. 1 3.Siłownia zewnętrzna: biegacz i orbitrek - szt. 1; wyciąg górny i wyciskanie siedząc - szt. 1; twister obrotowy i wahadło - szt. 1; 4.Ławki stalowe z oparciem o wymiarach: dł. 180 cm; szer. 65 cm; wys. 77 cm - szt. 8; 5.Kosze na śmieci, stalowe na słupku pojedyńczym - szt. 6; 6.Słup ogłoszeniowy o średnicy dolnej 125 cm, średnicy górnej 153 cm i wysokości 350 cm - szt. 1; 7.Płotek strefy bezpiecznej - 20,00 mb; 8.Ogrodzenie panelowe typu D, proste bez widocznego fundamentu, wysokość panela 163 cm, wysokość słupka 210 cm - 21,20 mb; 9.Słupki parkingowe - szt. 11; 10.Nasadzenia:1) drzewa - 29 szt., 2) krzewy liściaste - 219 szt., 3) krzewy iglaste - 104 szt., 11.Trawnik - 610 m2; 12.Montaż linii kropkujących.UWAGA!W przedmiarze robót branży budowlanej, należy pominąć poz. 13 - (Dostawa i montaż latarni wg projektu). Pozycja ta ujęta jest w przedmiarze robót budowy oświetlenia ulicznego - branża elektryczna. 13.Oświetlenie skweru w msc. Białobiel. Na istniejących słupach linii nN należy wybudowac linię oświetlenia drogowego przewodem AsXSn 2 x 25 mm2 począwszy od słupa rozkracznego zlokalizowanego na działce nr 100 do słupa rozkracznego zlokalizowanego na działce nr 201/31 (łącznie 2 przęsła). Od słupa ŻN zlokalizowanego na działce 201/14 należy wyprowadzic linię kablową kablem YAKXS 4 x 25 mm2 do nowo wybudowanych słupów oświetlenia skwerku (łącznie 6 odcinków). Układ sterująco-pomiarowy wynieść ze stacji transformatorowej Białobiel Osiedle i umieścic na słupie nr 1 zlokalizowanym na działce nr 161/2. W projektowanych odcinkach linii przewodem AsXSN 2 x 25 mm2 przyjęto naprężenie podstawowe 42,5 Mpa, naciąg podstawowy 2,13 kN. W warunkach montażu można stosować naprężenia przewodu przy słupie zgodnie z tablica zwisów i naprężeń dla temp. montażu. Długość trasy projektowanego oświetlenia przewodem AsXSn 2 x 25 mm2 - dł. 79 m, kablem YAKXS 4 x 25 mm2 - dł. 116 m. Na słupach nowo wybudowanych szt. 6 - zamontować oprawy oświetleniowe wg załączonej specyfikacji. Oprawy zawiesić na wysięgnikach do opraw oświetleniowych. Trasa linii zgodnie z rys. 1, wyposażenie złącza pokazano na rys. 2 projektu budowlano-wykonawczego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 u.p.z.p. do wysokości 20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.00-2, 45.11.27.10-5, 45.22.38.00-4, 45.11.27.23-9, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na zagospodarowaniu skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną, o wartości co najmniej 130.000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane: w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 150.000 zł lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, SST, opisu przedmiotu zamówienia;stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ;w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: (spełnia - nie spełnia).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl (zakładka-przetargi)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 02.07.2014 14:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1527

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2014-07-02 14:31:25 Parzych Piotr
załącznik PRZOJEKT BUD.pdf PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 2014-07-02 14:42:43 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR_1.pdf PRZEDMIAR 2014-07-02 14:43:50 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR_2.pdf PRZEDMIAR 2014-07-02 14:44:51 Parzych Piotr
załącznik MAPA.pdf MAPA - SKWER 2014-07-02 14:45:32 Parzych Piotr
załącznik BIOZ.docx INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2014-07-02 14:46:48 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY.docx OPIS TECHNICZNY 2014-07-02 14:47:19 Parzych Piotr
załącznik SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.docx SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 2014-07-02 14:47:57 Parzych Piotr
załącznik STRONA TYTULOWA.docx ZAGOSPODAROWANIE SKWERU 2014-07-02 14:49:08 Parzych Piotr
załącznik ROSLINNOSC.docx DOBÓR GATUNKOWY 2014-07-02 14:49:59 Parzych Piotr
załącznik Oswiadczenie proj..docx OŚWIADCZENIE 2014-07-02 14:50:20 Parzych Piotr
załącznik mapa 1.500.jpg MAPA 2014-07-02 14:50:57 Parzych Piotr
załącznik ZALACZNIK 1.docx Elementy wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej 2014-07-02 14:51:30 Parzych Piotr
załącznik schem.linii.kropl.rys 4.pdf SCHEMAT LINII KROPLUJĄCEJ 2014-07-02 14:53:14 Parzych Piotr
załącznik BIAŁOBIEL_proj.zag.działki.rys.1.pdf Projekt zagospodarowania działki 2014-07-02 14:54:23 Parzych Piotr
załącznik BIAŁOBIEL.elem.małej.arch.rys 2c.pdf Elementy małej architektury 2014-07-02 14:55:16 Parzych Piotr
załącznik BIAŁOBIEL.proj.tech.nas.rys 3.pdf Projekt techniczny nasadzeń 2014-07-02 14:55:50 Parzych Piotr
załącznik BIAŁOBIEL.przekrójA-A.rys.2a.pdf Przekrój A-A 2014-07-02 14:56:29 Parzych Piotr
załącznik BIAŁOBIEL.proj.tech.naw.kolor.rys 2b.pdf Projekt techniczny nawierzchni - kolorystyka 2014-07-02 14:57:10 Parzych Piotr
załącznik BIAŁOBIEL.proj.tech.naw.rys 2.pdf Projekt techniczny nawierzc 2014-07-02 14:57:41 Parzych Piotr
załącznik BIAŁOBIEL.wizualizacja.rys 5.pdf Wizualizacja - widok ogólny 2014-07-02 14:58:45 Parzych Piotr
załącznik BIAŁOBIEL.wizualizacja.rys 6.pdf Wizualizacja - centralna część skweru 2014-07-02 15:00:16 Parzych Piotr
załącznik BIAŁOBIEL.wizualizacja.rys 7.pdf Wizualizacja - plac zabaw 2014-07-02 15:01:19 Parzych Piotr
załącznik BIAŁOBIEL.wizualizacja.rys 8.pdf Wizualizacja - wschodnia część skweru 2014-07-02 15:02:26 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował