<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2014-05-20 11:42:18

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2014 r.


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) w związku z art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r., Nr 21,poz.94, ze zm.), oraz art.1 pkt.1 lit. f  ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy ( Dz. U. z Nr 4, poz.28, ze zm.) zarządzam, co następuje:    

§ 1.

Ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu  Gminy Lelis na dzień 20 czerwca 2014 r., za przypadające w sobotę - 3 maja 2014r . Święto Narodowe Trzeciego Maja.

§ 2.

1. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników poprzez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej oraz wgląd w siedzibie pracodawcy.
2. Powiadomienie mieszkańców o dniu wolnym odbędzie się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz poprzez publikację zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej na 10 dni przed dniem wolnym.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.WÓJT
mgr inż. Stanisław SubdaInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 20.05.2014 11:42
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 14:42
Liczba wyświetleń: 948

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZARZĄDZANIE NR 120.1.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2014 r. 20.05.2014 11:42 Piotr Parzych