<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2014-04-17 15:02:30

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 kwietnia 2014 r.


w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na  podstawie  art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks  wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112,ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594, ze zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r.  w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 231) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się  na terenie Gminy Lelis następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  w  wyborach  posłów  do   Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.:
1) w Lelisie    –  słup ogłoszeniowy  na skwerku w pobliżu przystanku autobusowego i Urzędu Gminy,
2) w Dąbrówce - słup ogłoszeniowy  na skwerku w pobliżu przystanku autobusowego,
3) we wszystkich   miejscowościach tablice ogłoszeniowe  u sołtysów.

§ 2.

1.W innych miejscach niż wymienione w § 1 umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy art. 110 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.).

§ 3.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lelis, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lelis, www.lelis.pl .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    Wójt

/-/ mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 17.04.2014 15:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 874

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował