<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2014-03-28 12:16:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Lelis: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis.

Numer ogłoszenia: 105994 - 2014;
data zamieszczenia: 28.03.2014;

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie:powierzchnia Gminy Lelis wynosi 197 km2;liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Lelis wynosi 9.200 osób (dane na podstawie ewidencji ludności na dzień 26.02.2014 r.);szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 1990;liczba miejscowości położonych na terenie administracyjnym Gminy Lelis wynosi 23;szacowana ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Lelis określana jest na ok. 1350 Mg rocznie.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na czas trwania umowy każdemu gospodarstwu domowemu pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemnościach 120 l lub 240 l zgodnie z ich potrzebami. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: -materiał - folia polietylenowa LDPE, -pojemność - 120 l,-kolor - bezbarwne, -grubość - 0,07 mm.Na terenie gminy Lelis obowiązywał będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.Wykonawca zobowiązany jest do wymiany pojemnika uszkodzonego przez pracowników odbierających odpady w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia przez właściciela nieruchomości. Rodzaje odpadów i kod:zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 l i 240 l . W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesję przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając łatwy dostęp Wykonawcy. Zmieszane odpady komunalne, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Lelis Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych - co 14 dni. Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 200102; 200139; 200140; 200101) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Lelis będzie się odbywać w systemie workowym. Worki zapewnia Wykonawca bez limitu, wg potrzeb mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych tj. a)papier i tektura, b)szkło, c)tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, do pozostawienia właścicielowi nieruchomości nowych worków w ilości równej ilości odebranych worków chyba, że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania dodatkowych worków na poszczególne frakcje odpadów. Właściciele nieruchomości otrzymują worki bezpłatnie. Przewidywana ilość worków na cały okres zamówienia: 130.000 szt. Wskazana ilość worków stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie ze względu na możliwość zwiększenia zapotrzebowania mieszkańców. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie: jeden raz w miesiącu. W przypadku odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektonicznej gromadzone będą w specjalnych pojemnikach, uniemożliwiających pylenie, dostarczonych przez Wykonawcę, po uprzednim zgłoszeniu Wykonawcy przed rozpoczęciem robót przez właściciela nieruchomości. Wykonawca odbierze odpady budowlane w ramach umowy przetargowej. Warunki wykonania usług - obowiązki wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, z których będą odbierane odpady, z wyszczególnieniem gospodarstw domowych zbierających odpady selektywnie.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów po trzy worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przed rozpoczęciem realizacji zamówienia tj. przed 1 lipca 2014 r.Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych całą masę odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny.Wielkości podane w niniejszym opisie są szacunkowe i mogą ulec zmianie zgodnie z bieżącymi potrzebami mieszkańców gminy Lelis.Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.Zamawiający przekazuje Wykonawcy informacje niezbędne dla prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności dotyczące zmian w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbieranie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest na tej podstawie do odbierania odpadów z nowo powstałych gospodarstw domowych. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie internetowej www.bip.lelis.pl a Wykonawca w formie wydruków będzie na własny koszt dystrybuował przekazując właścicielom nieruchomości zamieszkałych objętej przedmiotem zamówienia. Dokładne adresy nieruchomości, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji ,reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faksem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) na adres Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości tego obowiązku podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) powiadamia o tym Zamawiającego załączając dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny.Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie.Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:1)ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);2)ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.); 3)uchwały nr XXI/146/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis ze zm.;4)uchwały nr XXI/142/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelis Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (podać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem , w tym wymaganiami ochrony środowiska) kierując się treścią zawartą w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2017. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) do końca miesiąca po kwartale, którego dotyczą. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2012 poz. 630), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków; Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-u bądź do innej jednostki, która odbiera odpady selektywnie zebrane. Wzór karty zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w przypadku ewentualnego zwiększenia się liczby gospodarstw domowych, do wysokości 15% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium.Oferta musi być zabezpieczona w wadium w wysokości 34.000 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert .Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :a)pieniądzu,b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c)gwarancjach bankowych,d)gwarancjach ubezpieczeniowych , e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., dotyczące:1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie:Wykonawca winien wykazać, że posiada:zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. poz. 21)lub posiada uprawnienie do transportu odpadów wynikające z zezwolenia na transport odpadów o którym mowa w art. 233 w/w ustawy lub zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów o którym mowa w art. 232 w/w ustawy, w zakresie odpadów o których mowa w ust. 4.2.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje, usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych wynoszącej co najmniej 1.500 Mg w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje, usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych wynoszącej co najmniej 1.500 Mg w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy.3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie:Wykonawca winien spełniać wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 poz. 122), tj. dysponować specjalistycznym sprzętem zgodnie z w/w rozporządzeniem, tj. 1) co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi - bezpylnymi do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 2)co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi - bezpylnymi do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych,3)co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,4) bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie gminy Lelis, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy.Pojazdy wymienione w punktach 1-3, muszą spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), tj.: pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przez rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.Baza magazynowo- transportowa wymieniona w punkcie 4, musi spełniać szczegółowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości(Dz. U. z 2013r., poz. 122), tj:baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny;teren bazy magazynowo - transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;miejsce magazynowania selektywnie zabranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;teren bazy magazynowo - transportowej powinien być wyposażony w narzędzia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne;baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów;na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju wykonanej usługi, dat wykonania, masy odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości w okresie 12 miesięcy oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ,2)dowód wniesienia wadium,3)stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ,4)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ.5)dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a)lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5* do SIWZ, albo b)informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:1)wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku:a) zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia - w trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,b) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi;c) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów; d) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują., ze wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych;2)zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z art. 149 ust 1 u.p.z.p.;3)zakresu rzeczowo finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy w przypadku:a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, ze wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, b) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis,ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Lelis,ul.Szkolna 37,07-402 Lelis,pokój nr4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 28.03.2014 12:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1224

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2014-03-28 12:17:22 Parzych Piotr
załącznik INFORMACJA.pdf ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2014-04-01 10:19:44 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował