<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-07-01 13:59:46

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 czerwca 2013 r.


w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Na podstawie art.253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r., poz.267),  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46)  zarządza się, co następuje :

§ 1.

1.Skargi składa się do organów  właściwych do ich rozpatrzenia.
2.Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

§ 2.

1.Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierzam  Halinie Gontarzewskiej – sekretarz gminy.

2.Skargi  i wnioski kierowane do Urzędu Gminy,  wójta  i rady gminy  ewidencjonowane są w rejestrze prowadzonym przez sekretarza gminy.

3.Krytyczne notatki i artykuły prasowe podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków oraz są rozpatrywanie w trybie skarg i wniosków, o ile zostały przekazane do załatwienia przez redakcje bezpośrednio do urzędu na podstawie art.248 KPA.

§ 3.

1.Pracownicy Urzędu zbierają  materiały niezbędne do rozpatrywania  skarg i wniosków oraz opracowują projekty załatwiania skarg i wniosków.
2.Sekretarz Gminy:
1) przekazuje właściwym organom otrzymane skargi do których załatwienia nie jest właściwy  Wójt Gminy bądź Rada Gminy,
2) odpowiada za prawidłowe przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
3) przedkłada Wójtowi  i Przewodniczącemu Rady Gminy raz w roku w terminie do dnia  31 stycznia  sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wniosków.

§ 4.

Wójt  oraz dyrektorzy , kierownicy jednostek organizacyjnych gminy zobowiązani są:
1) dokonywać raz w roku analizy i oceny rozpatrywania skarg i wniosków w kierowanej przez siebie jednostce,
2) dokonywać bieżącej kontroli w zakresie terminowości i sposobu załatwiania skarg i wniosków przez wyznaczonych pracowników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyczerpujące i wnikliwe zbadanie sprawy oraz rozpatrzenie skargi lub wniosku,
3) podejmować wnioski służbowe wobec pracowników   winnych nieterminowego załatwienia skarg i wniosków.

§ 5.

1.Wójt  Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 9:00  do 13:00 .
2. Przewodniczący rady gminy  przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 13:00  do 15:30 .
3.Sekretarz Gminy  przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.
4.Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
3.Informacja o dniach i godzinach przyjęć  powinna być wywieszona w widocznym miejscu  w siedzibie  każdej jednostki organizacyjnej.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg  i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

§  7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Nr 0050.3.2013 Wójta Gminy Lelis  z  dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 01.07.2013 13:59
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2013 14:13
Liczba wyświetleń: 1128

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 czerwca 2013 r. 01.07.2013 13:59 Piotr Parzych