<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-06-14 14:15:43

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie.

Numer ogłoszenia: 112637 - 2013;
data zamieszczenia: 14.06.2013;

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane,technologiczne i elektryczne związane z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie na działce nr 353/3 i przystosowanie budynku stacji uzdatniania wody dla potrzeb dwustopniowego pompowania, z zastosowaniem zbiornika wyrównawczego. I.Elementy zagospodarowania terenu.1.Fundament pod zbiornik wyrównawczy V = 265,0 m3,2.Ogrodzenie terenu stacji według projektu zagospodarowania terenu: A1-A-H-G-E - projekt ogrodzenia, w nawiązaniu do ogrodzenia istniejącego - siatka na słupkach stalowych h=1,8 m osadzonych w cokole betonowym l=47,5 m; H-G -projektowana brama wjazdowa z furtką b=3,5 m + 1,0 m; A1-B-C - wymiana słupków stalowych z rozpiętą na nich siatką l=47,0 m; A1-F - ogrodzenie do rozbiórki l=41,0 m; projektowane place manewrowe-powierzchnie utwardzone żwirem, na podbudowie betonowej F=370,0 m2 w obrzeżu z krawężników betonowych 6/25 cm na podsypce z piasku gr. 5,0 cm; fundament pod pojemnik asenizacyjny V=110 l - 1,5 x 1,0 m, z płyt chodnikowych 50 x 50 cm; chodnik 4,0 x 1,0 m z płyt chodnikowych 50 x 50 cm na podsypce; opaska z płyt chodnikowych 50 x 50 cm na podsypce z piasku gr. 5,0 cm.II. Roboty budowlane w istniejącym budynku SUW.W budynku projektuje się wykonanie następujących zmian: 1.Zamurować otwory drzwiowe między halą a chlorownią i drzwi 101/206 w ścianie zewnętrznej podłużnej(bloczki z betonu komórkowego, zaprawa cem. 1:5), 2.Zdemontować wentylator w ścianie podłużnej, zamurować okienko, 3.Wykonać otwór drzwiowy o wym. 1,20 x 2,06 m w ścianie zewnętrznej do chlorowni;4. Wykonać kanał Z- nawiew 14 x 14 cm do chlorowni, w ścianie zewnętrznej 30 cm nad posadzką,5. Wykonać otwór wentylacyjny o wym. 14 x 14 cm, 30 cm od stropu w ścianie między halą technologiczną a rozdzielnią z dyżurką; 6. Rozebrać elementy oznaczone linią przerywaną na rzucie przyziemia (istniejący fundament),7. Przed wybiciem otworu wg punktu 3 wykonać nadproże z 2 x [ 140, l = 1,8 m ściągniętymi śrubami M14, zaprawa cementowa 1 : 3, 8.W miejscach robót murarskich uzupełnić: tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz glazurę, a w miejscu skutego fundamentu uzupełnić terakotę,10.Zmiany w instalacjach technologicznych, wodnokanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych należy wykonać ściśle wg projektów branżowych,11. W chlorowni okno zamalować,12. Na terenie stacji uzdatniania wody, wykonać fundament pod zbiornik wyrównawczy oznaczony w projekcie zagospodarowania terenu nr 2, wg rysunków konstrukcyjnych nr 6 i 7.III. Roboty technologiczno-instalacyjne 1.Wymiana podwodnych agregatów pompowych w studniach wierconych, 2.Zmiana układu pompowania wody z jednostopniowego na dwustopniowy, 3.Wykonanie pompowni drugiego IIº - pompownia sieciowa;4.Przystosowanie istniejących urządzeń technologicznych (istniejących filtrów odżelaziających i odmanganiających, areatora i orurowania technologicznego do nowych celów, 5.Zmiana sterowania i automatyki nowymi urządzeniami technologicznymi oraz przystosowanie istniejących instalacji elektrycznych,6.Wykonanie rozdzielni sprężonego powietrza,7.Wykonanie zbiornika wyrównawczego z orurowaniem technologicznym wewnętrznym i zewnętrznym,8.Zmiana przebiegu rurociągów wodociągowych w obszarze działki (z uwagi na zmianę systemu pompowania wody), 9.Rozbudowa odstojnika popłuczyn z 3 - komorowego na 7 - komorowy, 10.Wykonanie pompowni odstojnika,11.Wykonanie pompowni awaryjnej, 12.Wykonanie kanalizacji chlorowni wraz ze studzienką neutralizacyjną, 13.Przełożenie rurociągu kanalizacji ciśnieniowej z PCV 110 mm na PVC 160 mm odprowadzającej wody zużyte do odbiornika (rowu przydrożnego). IV. Instalacje elektryczne.1.Wymiana linii zasilającejod zabezpieczenia przelicznikowego do projektowanej tablicy głównej TG w budynku SUW,2.Wymiana tablicy głównej TG,3.Wymiana instalacji elektrycznej siłowej, sterowniczej i oświetleniowej w budynku SUW, w obudowach studni, w zbiorniku wody wraz z okablowaniem na terenie działki SUW,4.Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu działki SUW,5.Wykonanie sieci uziemiającej na terenie stacji wodociągowej a także połączenie uziemiające wyrównawcze w budynku SUW;6.Wykonanie instalacji piorunochronnej,7.Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i tablic..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 u.p.z.p. do wysokości 20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.12.91-4, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.24.00.00-1, 45.31.56.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody, o wartości co najmniej 700.000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane: w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 400.000zł lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody, o wartości co najmniej 700.000 zł. brutto i załączyć do tych zadań stosowne dowody. Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art. 22 ust.1 u.p.z.p.; sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych SST; opisu przedmiotu zamówienia;stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ;w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl-zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis,ul.Szkolna 37,07-402 Lelis,pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy lelis,ul.Szkolna 37,07-402 Lelis,pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 14.06.2013 14:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1488

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2013-06-14 14:16:42 Parzych Piotr
załącznik projekt_1.pdf Projekt zagospodarowania terenu. 2013-06-14 14:58:58 Parzych Piotr
załącznik projekt_2.pdf Branża architektoniczno – konstrukcyjna. 2013-06-14 14:59:50 Parzych Piotr
załącznik projekt_3.pdf Branża technologiczno – instalacyjna. 2013-06-14 15:01:40 Parzych Piotr
załącznik projekt_4.pdf Projekt - instalacje elektryczne 2013-06-14 15:03:12 Parzych Piotr
załącznik projekt_5.pdf Zbiornik wyrównawczy 2013-06-14 15:04:41 Parzych Piotr
załącznik informacja.pdf Informacja do projektu 2013-06-14 15:05:45 Parzych Piotr
załącznik specyfikacja.pdf Specyfikacja techniczna 2013-06-14 15:07:15 Parzych Piotr
załącznik opinia.pdf Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego do projektu zbiornika wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 353/3 w miejscowości Lelis. 2013-06-14 15:09:16 Parzych Piotr
załącznik oswiadczenie-lelis.pdf OŚWIADCZENIE 2013-06-14 15:10:14 Parzych Piotr
załącznik projekt_budowlany.zip Projekt budowlany (*.zip) 2013-06-14 16:08:30 Parzych Piotr
załącznik SIWZ - SUW Lelis.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2013-06-20 14:44:36 Parzych Piotr
załącznik INFORMACJA.pdf INFORMACJA 2013-06-20 14:44:56 Parzych Piotr
załącznik PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf Pytania i odpowiedzi 2013-06-20 15:02:01 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował