<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-06-05 12:12:52

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Lelis: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Lelis

Numer ogłoszenia: 100419 - 2013;
data zamieszczenia: 05.06.2013;

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Lelis.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Lelis.1.Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie:1)powierzchnia gminy Lelis wynosi 197 km2; 2)liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Lelis wynosi 9044 osób (dane na podstawie ewidencji ludności na dzień 30.04.2013 r.);3)szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 1850;4)liczba miejscowości położonych na terenie administracyjnym gminy Lelis wynosi 23;5)szacowana ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Lelis określana jest na ok. 1350 Mg rocznie.2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na czas trwania umowy każdemu gospodarstwu domowemu pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemnościach 120 l lub 240 l zgodnie z ich potrzebami. 3.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: a)materiał - folia polietylenowa LDPE, b)pojemność - 120 l,c)kolor - bezbarwne, d)grubość - 0,07 mm.4.Na terenie gminy Lelis obowiązywał będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.1) zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01).Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 l i 240 l . W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesję przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając łatwy dostęp Wykonawcy.Zmieszane odpady komunalne, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Lelis Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych - co 14 dni.2)selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 200102; 200139; 200140; 200101).Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Lelis będzie się odbywać w systemie workowym. Worki zapewnia Wykonawca bez limitu, wg potrzeb mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych tj. :a) papier i tektura, b) szkło, c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, do pozostawienia właścicielowi nieruchomości nowych worków w ilości odebranych chyba, że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania dodatkowych worków na poszczególne frakcje odpadów. Właściciele nieruchomości otrzymują worki bezpłatnie.Przewidywana ilość worków na cały okres zamówienia:24.500 szt. Przewidywana ilość worków stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie ze względu na możliwe większe zapotrzebowanie mieszkańców. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie jeden raz na dwa miesiące.W przypadku odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).3) odpady budowlane.Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektonicznej gromadzone będą w specjalnych pojemnikach, uniemożliwiających pylenie, dostarczonych przez Wykonawcę, na uprzednie zgłoszenie właściciela nieruchomości..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych w przypadku ewentualnego zwiększenia się liczby gospodarstw domowych zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do wysokości 15% zamówienia podstawowego według cen przetargowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.2.Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty.3.Wadium może być wnoszone w następujących formach:1)pieniądzu;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancji bankowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 200r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania powinni posiadać:a)zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), b)wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lelis.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający żąda:Wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje, usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o masie łącznej odebranych komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej 1.500 Mg oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego potencjału technicznego, którego opis sposobu spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający żąda:a)dysponowania specjalistycznym sprzętem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122), w tym:-co najmniej 2 samochody specjalistyczne - bezpylne do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,-co najmniej 2 samochody specjalistyczne - bezpylne do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych,-co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;b) szczegółowe wymagania dla pojazdów wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości(Dz. U. z 2013r., poz. 122):-pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,-konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przez rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,-pojazdy muszą być wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujnik zapisujący dane o miejscach wyładunku odpadów,-pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,c) wymagania dla bazy magazynowo - transportowej wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości(Dz. U. z 2013r., poz. 122): -baza magazynowo - transportowa musi być usytuowana na terenie gminy Lelis, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy,-baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny,-teren bazy magazynowo - transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,-miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,-miejsce magazynowania selektywnie zabranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,-teren bazy magazynowo - transportowej powinien być wyposażony w narzędzia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne,baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,-na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (w tym wielkość odebranych odpadów komunalnych w Mg) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz oferty,2.Kopię dowodu wniesienia wadium,3.Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,zgodnie z art.23 w związku z art.141 Pzp Zamawiajacy żąda:1)dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w rozdziale VIII ust.2 SIWZ przez wszystkich wykonawców,2)ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,z którym będzie prowadzona wszelka korespondecja.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:1)wysokości ceny wynagrodzenia brutto w przypadku: a)zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w takim przypadku strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia brutto - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, b)zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów. 2)zmiany zakresu rzeczowo finansowego zamówienia w przypadku: a)konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania umowy w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w celu usprawnienia procesu realizacji zamówienia, b)konieczności zmiany sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis,ul.Szkolna 37,07-402 Lelis,pokój nr 6..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Lelis,ul.Szkolna 37,07-402 Lelis,pokój nr 4..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 05.06.2013 12:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1471

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2013-06-05 12:21:41 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.pdf SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2013-06-05 12:21:53 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował