<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-05-23 14:36:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Lelis: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis

Numer ogłoszenia: 86413 - 2013;
data zamieszczenia: 23.05.2013;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lelis.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis. 1. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: 1) powierzchnia Gminy Lelis wynosi 197 km2; 2) liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Lelis wynosi 9044 osób (dane na podstawie ewidencji ludności na dzień 30.04.2013 r.); 3) szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi ok. 1950; 4) liczba miejscowości położonych na terenie administracyjnym Gminy Lelis wynosi 23; 5) szacowana ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Lelis określana jest na ok. 1350 Mg rocznie. 2. Właściciele nieruchomości zapewniają pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemnościach 120 l lub 240 l. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: a) materiał - folia polietylenowa LDPE b) pojemność - 120 l, c) kolor - bezbarwne, d) grubość - 0,07 mm. 4. Na terenie gminy Lelis obowiązywał będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 1) zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 l i 240 l . W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesję przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając łatwy dostęp Wykonawcy. Zmieszane odpady komunalne, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych - co 14 dni. 2) selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 200102; 200139; 200140; 200101) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy Lelis będzie się odbywać w systemie workowym. Worki zapewnia Wykonawca bez limitu, wg potrzeb mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych tj. : a) papier i tektura, b) szkło, c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, do pozostawienia właścicielowi nieruchomości nowych worków w ilości odebranych chyba, że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania dodatkowych worków na poszczególne frakcje odpadów. Właściciele nieruchomości otrzymują worki bezpłatnie. Przewidywana ilość worków na cały okres zamówienia: 24.500 szt. Przewidywana ilość worków stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie ze względu na możliwe większe zapotrzebowanie mieszkańców. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie jeden raz na dwa miesiące. W przypadku odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 3) odpady budowlane Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektonicznej gromadzone będą w specjalnych pojemnikach, uniemożliwiających pylenie, dostarczonych przez Wykonawcę, na uprzednie zgłoszenie właściciela nieruchomości..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2.Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 3.Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancji bankowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 200r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania powinni posiadać: a)zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lelis.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający żąda: Wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje, usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o masie łącznej odebranych komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej 1.500 Mg oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego potencjału technicznego, którego opis sposobu spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający żąda: a) dysponowania specjalistycznym sprzętem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122), w tym: - co najmniej 2 samochody specjalistyczne - bezpylne do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - co najmniej 2 samochody specjalistyczne - bezpylne do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b) szczegółowe wymagania dla pojazdów wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości(Dz. U. z 2013r., poz. 122): - pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, - konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przez rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, - pojazdy muszą być wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujnik zapisujący dane o miejscach wyładunku odpadów, - pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, c) wymagania dla bazy magazynowo - transportowej wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości(Dz. U. z 2013r., poz. 122): - baza magazynowo - transportowa musi być usytuowana na terenie Gminy Lelis, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy , - baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, - teren bazy magazynowo - transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, - miejsce magazynowania selektywnie zabranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, - teren bazy magazynowo - transportowej powinien być wyposażony w narzędzia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, - baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, - na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (w tym wielkość odebranych odpadów komunalnych w Mg) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty, 2. Kopię dowodu wniesienia wadium, 3.Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 Pzp Zamawiający żąda: 1) dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w rozdziale VIII ust.2 SIWZ przez wszystkich wykonawców; 2) ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którym będzie prowadzona wszelka korespondencja;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć: 1) wysokości ceny wynagrodzenia brutto w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w takim przypadku strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia brutto - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, b) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów. 2) zmiany zakresu rzeczowo finansowego zamówienia w przypadku: a) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania umowy w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w celu usprawnienia procesu realizacji zamówienia, b) konieczności zmiany sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis ul. Szkolna 37 07-402 Lelis pok. nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Lelis ul. Szkolna 37 07-402 Lelis pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 23.05.2013 14:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1388

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.pdf SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2013-05-23 15:15:49 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2013-05-23 15:34:41 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował