<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-04-24 15:56:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont nawierzchni dróg bitumicznych poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni niżej wymienionych odcinków dróg: 1. Droga gminna nr 250602W odc. Olszewka kol. Kąty 2. Droga gminna nr 250602W odc. Olszewka kol. Fuc 3. Droga gminna nr 250634W odc. Łęg Przedmiejski kol. Jeżyły

Numer ogłoszenia: 164052 - 2013;
data zamieszczenia: 24.04.2013;

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont nawierzchni dróg bitumicznych poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni niżej wymienionych odcinków dróg: 1. Droga gminna nr 250602W odc. Olszewka kol. Kąty 2. Droga gminna nr 250602W odc. Olszewka kol. Fuc 3. Droga gminna nr 250634W odc. Łęg Przedmiejski kol. Jeżyły.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont nawierzchni bitumicznej jezdni w zależności od potrzeb wykonanie następujących prac: -wykonanie remontu cząstkowego przez uszczelnienie spękań siatkowych występujących w w-wie ścieralnej oraz wyrównanie nierówności powierzchni jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC (dawniej K1-65) i kruszywa łamanego fr. 6,3/12,80 mm( lub 5/11 mm), -wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU (dawniej K1-65) i kruszywa łamanego fr. 2/6,30 mm (lub 2/5 mm) na trzech odcinkach dróg gminnych tj.: 1. droga gminna nr 250602W odc. w msc. Olszewka kol. Kąty 2. droga gminna nr 250602W odc. w msc. Olszewka kol. Fuc 3. droga gminna nr 250634W odc. w msc. Łęg Przedmiejski kol. Jeżyły..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w zależności od potrzeb wykonanie następujących prac: -wykonanie remontu cząstkowego przez uszczelnienie spękań siatkowych występujących w w-wie ścieralnej oraz wyrównanie nierówności powierzchni jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC (dawniej K1-65) i kruszywa łamanego fr. 6,3/12,80 mm( lub 5/11 mm), -wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni bitumicznej jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU (dawniej K1-65) i kruszywa łamanego fr. 2/6,30 mm (lub 2/5 mm) do 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca winien wykazać, że wykonał co najmniej dwa zadania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujące remont nawierzchni drogi metodą powierzchniowego utrwalenia o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. UWAGA! Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 ze zm.).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu remontu drogi metoda powierzchniowego utrwalenia nawierzchni , o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde i załączyć do tych zadań stosowne dowody;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz cenowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1* do SIWZ; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektu wykonawczego, SST, opisu przedmiotu zamówienia; stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:
1. terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
2) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 3)konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
4)konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
5)okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w punktach 1.1)-5), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
3. Wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
4. formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p. 5.oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i (lub) Wykonawcy, 6.rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji, 7.zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis pok. nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis pok. nr 4 KASA.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 24.04.2013 15:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1458

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2013-04-24 15:58:25 Parzych Piotr
załącznik SST-00.00.00.doc SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2013-04-24 15:58:59 Parzych Piotr
załącznik SST-05.03.09.pdf SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2013-04-24 15:59:15 Parzych Piotr
załącznik SST-05.03.17.pdf SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2013-04-24 15:59:22 Parzych Piotr
załącznik SST-05.03.17b.doc SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2013-04-24 15:59:27 Parzych Piotr
załącznik strona tytulowa.SST.doc SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2013-04-24 15:59:32 Parzych Piotr
załącznik KO_LP_kol_Jezyly.pdf KOSZTORYS OFERTOWY 2013-04-24 16:03:11 Parzych Piotr
załącznik KO_OLSZEWKA_kol_Katy.pdf KOSZTORYS OFERTOWY 2013-04-24 16:03:16 Parzych Piotr
załącznik KO_OLSZEWKA_kol_Lazy.pdf KOSZTORYS OFERTOWY 2013-04-24 16:03:21 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar_robot_LP_kol_Jezyly.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2013-04-24 16:03:33 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar_robot_OLSZEWKA_kol_Katy.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2013-04-24 16:03:38 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar_robot_OLSZEWKA_kol_Lazy.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2013-04-24 16:03:42 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY.doc OPIS TECHNICZNY 2013-04-24 16:04:24 Parzych Piotr
załącznik BIOZ.doc INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2013-04-24 16:04:52 Parzych Piotr
załącznik Oswiadczenie_Projektanta.doc OŚWIADCZENIE 2013-04-24 16:05:49 Parzych Piotr
załącznik strona tytulowa..doc DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 2013-04-24 16:06:36 Parzych Piotr
załącznik Rys nr 1.pdf Rysunek 2013-04-24 16:07:18 Parzych Piotr
załącznik Rys nr 2.1 pdf.pdf Rysunek 2013-04-24 16:07:26 Parzych Piotr
załącznik Rys nr 2.2 pdf.pdf Rysunek 2013-04-24 16:07:34 Parzych Piotr
załącznik Rys nr 2.3.pdf Rysunek 2013-04-24 16:07:41 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował