<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-04-08 16:07:34

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa placów zabaw w miejscowościach Lelis i Nasiadki oraz instalacją sieci c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie.

Numer ogłoszenia: 136890 - 2013;
data zamieszczenia: 08.04.2013

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw w miejscowościach Lelis i Nasiadki oraz instalacją sieci c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Plac zabaw przy Zespole Szkół w Lelisie Na terenie przeznaczonym do zagospodarowania placu zabaw usytuowano piętnaście urządzeń. Przy niektórych zabawkach (t.j. karuzeli, ścianie wspinaczkowej, huśtawkach wahadłowych i sprężynowych), w strefie bezpieczeństwa ułożono maty gumowe. Nawierzchnie tą można położyć bezpośrednio na warstwę wyrównanego piasku. Maty posiadają otwory, co umożliwia swobodny wzrost trawy. Z szerokiej oferty produktów tej firmy zostały wybrane następujące urządzenia: - Huśtawka wahadłowa typu Piotr 2 AB (podwójna) - Huśtawka wahadłowa typu Piotr 2 AA (podwójna Zastosowane siedzenia pozwalają na zabawę zarówno dzieciom młodszym (siedzisko kołyskowe -B) jak i dzieciom starszym (deska gumowana -A). - Huśtawka wagowa typu Ważka Motyl z siedziskami plastikowymi dla czterech osób. Atrakcja dla młodszych i starszych dzieci. - Huśtawki sprężynowa typu Konik - Huśtawki sprężynowa typu Kaczorek Tzw. bujak. Huśtawka sprężynowa łączy bujanie z balansowaniem - uczy dzieci zachowania równowagi. - Przeplotnia typu Rakieta urządzenie sprawnościowe, kształtujące koncentrację i koordynację ruchów. - Karuzela typu Jaś 2 dla czterech osób z talerzem napędowym. - Zestaw rekreacyjny pięciowieżowy typu Pionier Max to zestaw różnorodnych przyrządów o różnym stopniu trudności- Zjeżdżalnia typu Hipcio- Ścianka wspinaczkowa trójstronna typu Trzy Korony - Piaskownica typu Malwinka - Domek typu Sklepik - Ławki żeliwne typu Comes - Kosze wolnostojące do zachowania czystości. 2) Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach, gm. Lelis. Przedmiotowy teren znajduje się na działce Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, gm. Lelis. Jest to teren o nawierzchni naturalnej, porośnięty trawą. Projekt zakłada zamontowanie jedenastu urządzeń przeznaczonych do aktywnego wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu. - Huśtawka wagowa typu Ważka Modra z siedziskami plastikowymi dla dwóch osób. Atrakcja dla młodszych i starszych dzieci . Strefa bezpieczeństwa 4,0m x2,6m. - Huśtawka sprężynowa typuKonik, typu Motocykl i typu ZOO tzw. bujak. Huśtawka sprężynowe łączy bujanie z balansowaniem - uczy dzieci zachowania równowagi. - Przeplotnia typu Rakieta urządzenie sprawnościowe, kształtujące koncentrację i koordynację ruchów. Strefa bezpieczeństwa - Karuzela typu Jaś 3 dla trzech osób. - Zestaw rekreacyjny trzywieżowy typu Pionier A to zestaw różnorodnych przyrządów o różnym stopniu trudności. - Ścianka wspinaczkowa trójstronna typu Trzy Korony o konstrukcji z profili zamkniętych i ściankach ze sklejki powlekanej tworzywem sztucznym. Strefa bezpieczeństwa 7,5m x 7,5m - Zestaw gimnastyczny typu FIP o konstrukcji z profili zamkniętych i ścianach bocznych ze sklejki. Strefa bezpieczeństwa 10,0m x 5,0m - Ławka parkowa betonowa typu Kompan - siedzisko z desek, nogi betonowe. - Kosz wolnostojący blaszany do zachowania czystości. Urządzenia muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa PN-EN 1176 i 1177. Montaż tych urządzeń winien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta. Uwaga! Wszystkie urządzenia powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty. Zastosowane nazwy producentów służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarową dla urządzeń rekreacyjnych podanych w projekcie jako gotowy produkt o wielkości do + -10%. 3) Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie Roboty demontażowe instalacji c.o. Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych czarnych zs DN20 - 2,6m, DN 25 - 28,1m. Demontaż grzejników żeliwnych, zaworów , rurociągu stalowego czarnego , naczynia wzbiorczego otwartego , rozdzielacza z rur stalowych Roboty montażowe c.o. Montaż: Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi, grubość izolacji 6 mm, Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi, Zawory odcinające proste, mosiężne Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania Kotłownia. Montaż kotła gazowego Wykonanie instalacji elektrycznej kotła Dostawa i montaż komina Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych Zawory kulowe proste mosiężne , termometry , manometry Montaż kotła gazowego ściennego, jednofunkcyjnego, z zamkniętą komorą spalania, razem z kanałem powietrza zewnętrznego oraz przewodem spalinowym, automatyką i osprzętem - 1 kpl. Rozdzielacze do instalacji co - 1 kpl. Termometry i manometry na rozdzielaczach co - 2 kpl. Niezbędny remont budowlany pomieszczenia istniejącej kotłowni. W przedmiarze z dnia 06.04.2011 sporządzonym przez Edwarda Kłosa wykreśla się cały punkt 3 Roboty montażowe - kotłownia , w miejsce czego dodaje się przedmiar wykonany przez Tomasza Krześlaka z dnia 2013.03.05. dotyczący instalacji gazowej i technologii kotłowni. Roboty montażowe wod-kan. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym gruszkowym, postument porcelanowy do umywalek , bateria umywalkowa Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3 Ustęp z płuczką ustępową typu kompakt Zawory kątowe na podejściach do armatury Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi o średnicy nominalnej 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi, grubość izolacji 6 mm, Próba szczelności instalacji.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67ust.1 pkt6 u.p.z.p.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwa zadania polegające na budowie placów zabaw oraz dwa zadania polegające budowie kotłowni i instalacji c.o. o wartości co najmniej 200.000 zł. brutto każde,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 250.000zł lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, SST, opisu przedmiotu zamówienia , stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 2)wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 3)konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, 4)konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 5)okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w punktach termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i lub Wykonawcy, odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji, zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ,07-402 Lelis ul. Szkolna 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2013 godzina 11:30, miejsce: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ,07-402 Lelis ul. Szkolna 48.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu aktywizację społeczności wiejskiej gminy Lelis, pobudzenie tożsamości kurpiowskiej społeczności oraz zachowanie tradycji, kultury i historii kurpiowskiej. Podniesienie standardów życia na obszarach wiejskich poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Lelis i Nasiadki oraz instalacji sieci c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju operacja, która odpowiada warunkom działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 08.04.2013 16:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1276

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik projekt_Lelis.pdf PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LELISIE 2013-04-08 16:10:37 Parzych Piotr
załącznik projekt_Nasiadki.pdf PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NASIADKACH 2013-04-08 16:11:06 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar_ Lelis.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2013-04-08 16:11:53 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar_ Nasiadki.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2013-04-08 16:12:00 Parzych Piotr
załącznik SPECYFIKACJA_Lelis.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2013-04-08 16:12:32 Parzych Piotr
załącznik SPECYFIKACJA_Nasiadki.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2013-04-08 16:12:39 Parzych Piotr
załącznik ZAGOSP_LELIS.pdf PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2013-04-08 16:13:31 Parzych Piotr
załącznik ZAGOSP_Nasiadki.pdf PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2013-04-08 16:13:52 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2013-04-08 16:14:28 Parzych Piotr
załącznik INFORMACJA BIOZ.pdf INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 2013-04-08 16:16:36 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar - sanitarka.pdf Przedmiar robót 2013-04-08 16:20:05 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar robot - gaz.pdf Przedmiar robót - Instalacja gazowa. 2013-04-08 16:21:30 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY.pdf OPIS TECHNICZNY Ośrodek Etnograficzny 2013-04-08 16:22:19 Parzych Piotr
załącznik RYS. 1 Ośrodek Etnograficzny.pdf RZUT PARTERU 2013-04-08 16:28:01 Parzych Piotr
załącznik RYS. 2 Ośrodek Etnograficzny.pdf AKSONOMETRIA 2013-04-08 16:28:11 Parzych Piotr
załącznik RYS. 3 Ośrodek Etnograficzny.pdf KOTŁOWNIA 2013-04-08 16:28:32 Parzych Piotr
załącznik RYS. 4 Ośrodek Etnograficzny.pdf SZCZEGÓŁ UKŁADU RED. - POM. 2 5 3 4 OZNACZENIA NA ŚCIANIE BUDYNKU 2013-04-08 16:29:20 Parzych Piotr
załącznik RYS. 5 Ośrodek Etnograficzny.pdf TULEJA PRZEJCIOWA 2013-04-08 16:29:48 Parzych Piotr
załącznik RYS. 6 Ośrodek Etnograficzny.pdf WYTYCZNE REMONTU POMIESZCZENIA 2013-04-08 16:30:08 Parzych Piotr
załącznik Projekt budowlany - str. tyt..pdf PROJEKT BUDOWLANY WEWNTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 2013-04-08 16:30:33 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował