<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-03-21 10:19:07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOK-O w Lelisie wraz z przebudową na ośrodek rehabilitacyjny

Numer ogłoszenia: 110960 - 2013;
data zamieszczenia: 20.03.2013

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lelis.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOK-O w Lelisie wraz z przebudową na ośrodek rehabilitacyjny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres i rodzaj planowanych prac: Roboty zewnętrzne roboty budowlane: 1)wykucie otworów okiennych i montaż stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewnętrznymi z blachy powlekanej i wewnętrznymi (z konglomeratu marmurowego gr. 30 mm); 2)wymiana drzwi wejściowych do budynku; 3)uzupełnienie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70 - 040 gr. 6 cm, zaś ościeży płytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 2 cm z wykonaniem warstwy elewacyjnej z cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej; 4)malowanie elewacji farbą silikonową; 5)przebudowa schodów wejściowych do budynku; 6)wykonanie tynku mozaikowego na cokołach oraz ścianach schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych; 7)wymiana daszku nad wejściem do budynku. Daszek o konstrukcji stalowej pokryty blachą ocynkowaną powlekaną trapezową; 8)montaż kominków wentylacyjnych; 9)częściowy remont systemu odwodnienia budynku - orynnowanie z blachy powlekanej; roboty sanitarne - budowa nowego przyłącza kanalizacyjnego dł. 12,5 m od budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie działki; roboty elektryczne - montaż WLZ od istniejacego przyłącza. Roboty wewnętrzne Wydzielenie czterech gabinetów ośrodka rehabilitacyjnego - w części jednokondygnacyjnej i sanitariatów z zapleczem socjalnym w części dwukondygnacyjnej, dla potrzeb ośrodka rehabilitacyjnego roboty budowlane: 1)roboty przygotowawcze i rozbiórkowe-wykucie ościeżnic drzwiowych, skucie tynków i okładzin, rozbiórka ścianek działowych, rozbiórka posadzek i warstw podłogowych; 2)roboty murarskie - murowanie ścian działowych z betonu komórkowego, zamurowania otworów drzwiowych; 3)montaż stolarki drzwiowej wewnetrznej; 4)roboty tynkarskie - tynki cementowo-wapienne, równanie ścian i stropów zaprawą tynkarską i gładzie gipsowe; 5)wykonanie warstw podłogowych oraz ułożenie posadzek z płytek GRES i terakoty; 6)okładanie ścian płytkami ceramicznymi; 7)obniżenie pomieszczeń części jednokondygnacyjnej poprzez montaż sufitu podwieszonego; 8)roboty malarskie - malowanie farbą lateksową ścian i sufitów; 9)montaż odbojów z płyt drewnopodobnych na ścianach ciągów komunikacyjnych; 10)inne roboty wynikające z technologii robót; roboty sanitarne - wymiana instalacji wod.-kan. i c.o., montaż klimatyzatorów - szt. 2 roboty elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Prawo zamówien publicznych, do wysokości określonej w ustawie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie pomieszczeń na cele rehabilitacyjne, o wartości co najmniej 250.000 zł. brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane: w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacji sanitarnych oraz w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 400.000zł lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie pomieszczeń na cele rehabilitacyjne, o wartości co najmniej 250.000 zł. brutto i załączyć do tych zadań stosowne dowody. Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, SST, opisu przedmiotu zamówienia;stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ;w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl-zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis, ul.Szkolna 37, 07-402 Lelis,pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis,ul.Szkolna 37,07-402 Lelis,pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 21.03.2013 10:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1587

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2013-03-21 10:21:06 Parzych Piotr
załącznik PB Lelis rehabilitacja budowl.pdf PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GOK-O W LELISIE, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ,NA OŚRODEK REHABILITACYJNY 2013-03-21 10:44:37 Parzych Piotr
załącznik PZT Lelis.pdf Projekt zagospodarowania działki 2013-03-21 10:52:52 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR.pdf SCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT 2013-03-21 11:06:17 Parzych Piotr
załącznik ST.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2013-03-21 11:06:52 Parzych Piotr
załącznik Elekt-Lelis-2013-PROJEKT.pdf Zmiana sposobu użyttkowania części budynku GOK-O w Lelisie, wraz z przebudową, na Ośrodek Rehabilitacyjny 2013-03-21 11:14:29 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR elektryczny.pdf SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT 2013-03-21 11:22:10 Parzych Piotr
załącznik specyfikacja elektr.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2013-03-21 11:23:58 Parzych Piotr
załącznik PB sanitarna.pdf ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GOK-O w LELISIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NA OŚRODEK REHABILITACYJNY 2013-03-21 11:24:58 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR sanitarka.pdf SCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT 2013-03-21 11:25:14 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR Instalacja co.pdf SCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT 2013-03-21 11:25:40 Parzych Piotr
załącznik ST sanitarna.pdf SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 2013-03-21 11:26:38 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował