<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-02-14 15:37:47

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli

Numer ogłoszenia: 62110 - 2013;
data zamieszczenia: 14.02.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli , ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE: przygotowanie terenu pod budowę, rozbiórki- organizacja placu budowy, usunięcie z poddasza użytkowego istniejących warstw wykończeniowych, demontaż więźby dachowej wraz z pokryciem (nad częścią niską) opierzeniami i obróbkami, rozbiórka ścian kolankowych poddasza nieużytkowego, demontaż okien i drzwi, rozbiórka fragmentu stropu nad parterem, rozbiórka pokrycia dachowego wraz z opierzeniem, obróbkami i kominami powyżej połaci dachowej nad częścią wysoką, rozbiórka istniejącego fundamentu w rejonie projektowanej rozbudowy roboty ziemne - wykopy pod fundamenty i schody w rejonie rozbudowy roboty ciesielskie - montaż więźby dachowej, , łacenie i kontrłacenie dachu wykonanie rusztowań przy kominach, wykonanie i rozebranie deskowań konstrukcji żelbetowych i betonowych roboty betoniarskie - ławy fundamentowe, wieńce, słupy, belki , strop, schody, warstwyposadzkowe zbrojenie konstrukcji budowlanych - wzmocnienie elementów istniejącego stropu nad parterem, zbrojenie wieńców, słupów, belek , schodów roboty murarskie - murowanie ścian nośnych i działowych, murowanie kominów roboty dekarskie i blacharskie - montaż pokrycia dachowego, systemu odwodnienia budynku i obróbek blacharskich montaż stolarki drzwiowej i okiennej roboty izolacyjne -docieplenie ścian i wykonanie tynku cienkowarstwowego, docieplenie stropu i poddasza roboty tynkarskie - tynkowanie ścian, uzupełnienie ubytków w tynku, wykonanie gładzi gipsowych, suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych pokrywanie ścian i podłóg - posadzki z płytek GRES i terakoty oraz wykładziny winylowej,okładanie ścian płytkami ceramicznymi roboty malarskie - malowanie farbą emulsyjną akrylową i lateksową ścian i sufitów, malowanie olejne elementów budynku, malowanie ścian zewnętrznych farbą silikonową roboty ślusarsko-kowalskie - wykonanie i montaż balustrad schodowych INSTALACJA C.O. rurociągi wykonane z miedzi o śr. zewn. 15-35 mm, łączone za pomocą kształtek przez lutowanie grzejniki Purmo typ CV głowice termostatyczne do grzejników z wbudowanym zaworem zestaw przyłączeniowy do grzejników Purmo typ CV rurociągi instalacji c.o. izolowane otulinami z pianki polietylenowej INSTALACJA WOD-KAN. rurociągi wody zimnej wykonane z rur stalowych ocynkowanych o śr. nom. 15-25 mm, łączone za pomocą łączników gwintowanych podejścia wodociągowe pod przybory prowadzone w bruzdach rurociągi kanalizacyjne wykonane z rur PVC o śr. 50 - 160 mm podejścia kanalizacyjne pod przybory prowadzone w bruzdach umywalki z półpostumentem i baterią ścienną miska ustępowa typu kompakt pisuar z zaworem spłukującym hydrant p.poż. o śr. 25 mm z szafką z wężem półsztywnym o dł 30 m elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o wydajności 1,8 dm3/min rurociągi instalacji wodociągowej izolowane otulinami z pianki polietylenowej KOTŁOWNIA GAZOWA kocioł Wolf typ MKS 85 o mocy 85 kW z palnikiem gazowym dwustopniowym i układem regulacji wraz z czujnikami naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex 80N pompa obiegowa c.o. f-my Grundfos typ UPS 32-30F pompa obiegowa c.o. f-my Grundfos typ UPS 32-80 armatura odcinająca gwintowana armatura regulacyjna gwintowana rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, izolowane otulinami z pianki poliuretanowej PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ wykopy w gruncie kat. II - 100%; wykonywane ręcznie 100 % na całej długości o ścianach umocnionych rurociągi z rur PVC o śr. 160 mm - 4 m studzienki z tworzywa sztucznego o śr. 315 mm INSTALACJA ELEKTRYCZNA Zasilanie budynku szkoły. Instalacje elektryczne oświetlenia Instalacja gniazd wtykowych Instalacja komputerowa Ochrona przeciwporażeniowa- połączenia wyrównawcze.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67ust.1 pkt 6 u.p.z.p. do wysokości 20% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.45.30.00-7, 45.26.26.60-5, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.42.20.00-1, 45.26.22.31-0, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.42.10.00-4, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.42.11.60-3, 45.33.00.00-9, 45.23.10.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania , których przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku (lub budynków) użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto każde.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 1 500.000zł lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, 4) stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : 1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: - konieczności wykonania robót niezbędnych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, - okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę, c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-c, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 2) wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3) zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót, 4) zmiana kierownika budowy, kierowników robot bądź inspektorów nadzoru w przypadku: . a) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru, W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 14.02.2013 15:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1590

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2013-02-14 15:43:25 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT.pdf Projekt budowlany 2013-02-14 15:44:20 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2013-02-14 15:44:52 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR - Instalacje elektryczne.pdf PRZEDMIAR - Instalacje elektryczne 2013-02-14 15:46:51 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR - sanitarka.pdf PRZEDMIAR - sanitarka 2013-02-14 15:47:30 Parzych Piotr
załącznik SzP Białobiel ARCHITEKTURA.pdf PROJEKT ARCHITEKTURY 2013-02-14 15:50:40 Parzych Piotr
załącznik SzP Białobiel KONSTRUKCJA.pdf PROJEKT KONSTRUKCJI 2013-02-14 15:52:52 Parzych Piotr
załącznik ST SzP Białobiel budowl.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 2013-02-14 15:54:39 Parzych Piotr
załącznik ST SzP Białobiel elektr.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych 2013-02-14 15:55:20 Parzych Piotr
załącznik ST SzP Białobiel sanitarna.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych 2013-02-14 15:57:09 Parzych Piotr
załącznik SzP Białobiel opis tech.pdf Opis techniczny 2013-02-14 15:59:15 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował