<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-02-07 21:58:10

ZARZĄDZENIE Nr 0050.6.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 lutego 2013 r.


w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,    poz. 1591, ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536, ze zm.) i § 12 ust.1  „Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” stanowiącego załącznik do  uchwały Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r. zarządza się, co następuje

§ 1.

Powołuje się Komisję konkursową ds. rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku  w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ośrodku Wychowawczym w Lelisie, zwaną dalej „Komisją konkursową" w składzie :
1.    Halina Gontarzewska  - przewodnicząca komisji
2.    Heronim  Laska  -  członek komisji
3.    Czesława  Ziemak -  członek komisji

§ 2.

Do zadań Komisji konkursowej należy  rozpatrzenie złożonych ofert i dokonanie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ośrodku Wychowawczym w Lelisie. Komisja przy wyborze ofert kieruje się kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Lelis oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 07.02.2013 21:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1088

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował