<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2013-02-05 13:59:38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Gibałka

Numer ogłoszenia: 47584 - 2013;
data zamieszczenia: 05.02.2013;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Gibałka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową boiska wiejskiego na działce nr 26 położonej w miejscowości Gibałka gm. Lelis. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Przygotowanie terenu pod boisko - 3 196,0 m2 2. Nawiezienie ziemi i wykonanie nawierzchni trawiastej - 3 196,0 m2 3. Montaż bramek do piłki nożnej - szt. 2 4. Montaż piłkochwytów wys. 5 m (za bramkami) - 2 kpl. x 27,0 m 5. Wykonanie i montaż ławek - 60 mb 6. Wykonanie ogrodzenia wys. 2 m z prefabrykowanych elementów betonowych - 242 mb 7. Wykonanie i montaż bramy z profili stalowych - szt. 1 8. Wykonanie i montaż furtki z profili stalowych - szt. 4 9. Ustawienie pojemników na nieczystości stałe - szt. 2 i ustawienie przenośnej toalety - szt.1 10.Zamontowanie koszy na śmieci - szt. 4 11.Budowa napowietrznej linii NN wraz z oświetleniem drogowym. I. Boisko do gry w piłkę nożną 1. Dane ogólne: Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej, wymiary płyty boiska 27,00 x 73,00 m - 1971,00 m2 . 2. Roboty przygotowawcze: 1) karczowanie krzewów wraz z uprzątnięciem z terenu budowy, 2) usunięcie chwastów chemicznymi środkami chwastobójczymi (uzyskanie tzw. ugoru). 3. Roboty pomiarowe: 1) wytyczenie terenu pod boisko, 2) dokonanie pomiarów wysokościowych istniejącego poziomu terenu i sporządzenie roboczego planu profilowania terenu. 4. Plantowanie terenu Wykonać mechanicznie. 5. Nawiezienie warstwy 15 cm urodzajnego gruntu. 6. Zmieszanie nawiezionego gruntu z istniejącym podłożem. 7. Bronowanie terenu i oczyszczenie nawierzchni z kamieni i innych nieczystości. 8. Modelowanie nawierzchni. 9. Nawożenie mineralne przed siewem. 10. Siew trawy. 11. Pielęgnacja świeżego trawnika. 12. Pielęgnacja i użytkowanie boiska. II. Budowa napowietrznej linii NN 0,4 kV wraz z oświetleniem 1. Demontaż istniejącej linii NN 0,4 kV 2. Budowa nowej linii NN 0,4 kV przewodem AsXSn 4x70 mm2,na słupach z żerdzi wirowanych pojedyńczych - E10.5/10 i na słupach pojedyńczych z ustojami - ŻN-10 3. Budowa oświetlenia podwieszonym przewodem AsXSn 2x25 mm2, o długości 122 m 4. Montaż skrzynki pomiarowo-rozdzielczej i bezpiecznikowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, do wysokości 20% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.21.22.21-1, 45.31.53.00-1, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie budowlane polegające na budowie boiska sportowego o wartości co najmniej 250.000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ze wskazaniem tych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 400.000zł lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3)kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, 4)stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, 5)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl - zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 05.02.2013 13:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1646

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2013-02-05 14:01:34 Parzych Piotr
załącznik Projekt linii napowietrznej w Gibałce.pdf Projekt linii napowietrznej w Gibałce 2013-02-05 14:03:59 Parzych Piotr
załącznik PT boisko Gibałka.pdf Projekt budowlany - boisko wiejskie w Gibałce, gm. Lelis 2013-02-05 14:04:36 Parzych Piotr
załącznik ST boisko Gibałka.pdf SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2013-02-05 14:05:06 Parzych Piotr
załącznik Rys. nr 1.pdf Rys. nr 1 2013-02-05 14:05:39 Parzych Piotr
załącznik Rys. nr 2.pdf Rys. nr 2 2013-02-05 14:05:47 Parzych Piotr
załącznik Rys. nr 3.pdf Rys. nr 3 2013-02-05 14:05:59 Parzych Piotr
załącznik Rys. nr 4.pdf Rys. nr 4 2013-02-05 14:06:07 Parzych Piotr
załącznik Rys. nr 5.pdf Rys. nr 5 2013-02-05 14:06:16 Parzych Piotr
załącznik Rys. nr 6.pdf Rys. nr 6 2013-02-05 14:06:25 Parzych Piotr
załącznik PRZEDMIAR Gibałka boisko.pdf KOSZTORYS OFERTOWY 2013-02-05 15:42:14 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował