<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-12-29 15:36:01

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Dostawa paliw w 2013 i 2014 roku

Numer ogłoszenia: 532132 - 2012;
data zamieszczenia: 29.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 502960 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw w 2013 i 2014 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne zakupy niżej wymienionych paliw: 1) Etylina PB 95- 4.000 litrów 2) Olej napędowy- 35.000 litrów 2.Benzyna bezołowiowa95 i olej napędowy powinny spełniać Polskie Normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09/12/2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441). 3.Wymienione ilości paliw maja charakter szacunkowy. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podane ilości szacunkowe, bez konsekwencji finansowych. 5.Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnej zamiany ilościowej w ramach wymienionych rodzajów paliw do wartości złożonej przez Wykonawcę oferty. 6.Zamawiający będzie odbierał paliwa sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb, rozliczając się po cenach jednostkowych obowiązujących na stacjach ( stacji) paliw Wykonawcy w dniu odbioru benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego, pomniejszonych o stały, wyrażony w ofercie Wykonawcy upust. 7.Okres obowiązywania umowy : 01/01/2013 - 31/12/2014 r...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Marcin Krzysztof Żebrowski, Ewa Chaberek, MAR-POL s.c., ul. Słoneczna 20, ul. Szkolna 75, 07-402 Lelis, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220328,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 218600,00

  • Oferta z najniższą ceną: 218600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 218600,00

  • Waluta: PLN.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 29.12.2012 15:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1014

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował