<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-12-05 15:25:32

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej

Numer ogłoszenia: 492632 - 2012;
data zamieszczenia: 05.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelis.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają warunki zawarte w załączniku nr 4 oraz 7 do SIWZ; posiadają aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; posiadają aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 4 SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w załączniku nr 4 oraz 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 4 SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w załączniku nr 4 oraz 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 4 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w załączniku nr 4 oraz 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 4 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w załączniku nr 4 oraz 7 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 4 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty, 2. Wypełniony formularz cenowy, 3. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 4. Wypełnione oświadczenie niepowierzaniu części zamówienia podwykonawcom, 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1 ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pok nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pok nr 4 /kasa/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 05.12.2012 15:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1294

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGŁOSZENIE.pdf Dostawa energii elektrycznej 2012-12-05 15:27:36 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2012-12-05 15:27:44 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 1.doc Zalacznik nr 1 2012-12-05 15:28:12 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 2.doc Zalacznik nr 2 2012-12-05 15:28:33 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 3.doc Zalacznik nr 3 2012-12-05 15:28:42 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 4.doc Zalacznik nr 4 2012-12-05 15:29:00 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 5.doc Zalacznik nr 5 2012-12-05 15:29:16 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 6..doc Zalacznik nr 6. 2012-12-05 15:29:29 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 7.doc Zalacznik nr 7 2012-12-05 15:29:39 Parzych Piotr
załącznik Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży.doc Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży 2012-12-05 15:30:05 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował