<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-11-13 12:45:36

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LELIS


Dotyczy: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka, murowanym położona w obrębie Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie oznaczona numerem ewid. działki: 442/4 o powierzchni 810 m2

WÓJT GMINY LELIS
ogłasza pierwszy
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Lelis

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka, murowanym położona w obrębie Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie oznaczona numerem ewid. działki: 442/4 o powierzchni 810 m2 .
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OS10/00047054/5.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelis ww. nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny usług handlu.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości    -  36.935,00 zł
Wysokość wadium      -  4.000,00 zł


Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lelisie (sala konferencyjna), ul. Szkolna 37 w dniu 18 grudnia 2012 r. o godz. 10-tej.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu do dnia 14 grudnia 2012 r. na konto Urzędu Gminy w Lelisie - nr 26892200090000061920000020 w BS Ostrołęka z dopiskiem „Wadium - sprzedaż działki nr 442/4 w Łęgu Przedmiejskim”.
Na przetarg należy zgłosić się z potwierdzonym dowodem przelewu wadium oraz dowodem osobistym w przypadku osób fizycznych, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentowania podmiotu w przypadku osób prawnych.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie nabędą nieruchomości wadium będzie zwrócone niezwłocznie przelewem po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, płatną jednorazowo nie później niż 3 dni przed datą podpisania umowy notarialnej.
Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (opłata notarialna + opłaty sądowe) w całości ponosi nabywca.
W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Lelis zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lelisie, pokój nr 6, tel. 29 761 119 87 w godz. 8:00 - 14:00.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 13.11.2012 12:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1307

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował