<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-11-06 17:23:24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Dotyczy: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc -II postępowanie

Numer ogłoszenia: 435516 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli , ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc -II postępowanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielony jest na 16 części w następujący sposób: CZĘŚĆ 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOBIELI Materiały biurowe do prowadzenia zajęć dodatkowych. CZĘŚĆ 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE Materiały biurowe do prowadzenia zajęć dodatkowych. CZĘŚĆ 3 - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LELISIE Materiały dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji CZĘŚĆ 4 - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LELISIE Materiały biurowe do prowadzenia zajęć dodatkowych. CZĘŚĆ 5 - SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM Materiały biurowe do prowadzenia zajęć dodatkowych. CZĘŚĆ 6 - SZKOŁA PODSTAWOWA W NASIADKACH Materiały biurowe do prowadzenia zajęć dodatkowych. CZĘŚĆ 7 - SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI Materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć z logopedii CZĘŚĆ 8 - SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI Materiały dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. CZĘŚĆ 9 - SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI Materiały dydaktyczne do zajęć rozwijających inteligencje wielorakie CZĘŚĆ 10 - SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły -zajęcia dodatkowe CZĘŚĆ 11 - SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI Materiały biurowe do prowadzenia zajęć dodatkowych. CZĘŚĆ 12 - SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE Materiały dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. CZĘŚĆ 13- SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE Materiały dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych CZĘŚĆ 14 - SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE Materiały dydaktyczne na zajęcia rozwijające z języka angielskiego CZĘŚĆ 15- SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły -zajęcia dodatkowe CZĘŚĆ 16 - SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE Materiały biurowe do prowadzenia zajęć dodatkowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.16.22.00-7, 30.19.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 2) wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 3) zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego dostaw.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Administracji Szkół I Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Zakład Administracji Szkół I Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Gminy Lelis-Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych- 100%.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 06.11.2012 17:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1385

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.pdf SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2012-11-06 17:25:37 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_Nr_1.pdf FORMULARZ OFERTY 2012-11-06 17:27:11 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_Nr_1a.pdf Formularz cenowy II postepowanie 2012-11-06 17:27:55 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_Nr_2.doc Oswiadczenie_art_22 2012-11-06 17:28:29 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_Nr_3.doc Oswiadczenie_art_24 2012-11-06 17:28:51 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik_Nr_3_art_24_pkt_1.doc Oswiadczenie_art_24_pkt_1 2012-11-06 17:29:51 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował