<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-11-05 19:24:42

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Dotyczy: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc. Numer ogłoszenia: 432182 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012

Numer ogłoszenia: 432182 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli , ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający podzielił zamówienie na 23 części w następujący sposób: Część 1: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Białobieli w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 10 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 2: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Białobieli w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 20 uczniów - ogółem 120 godzin. 1 nauczyciel. Część 3: Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Białobieli roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 10 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 4: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Białobieli w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 10 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 5: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Dąbrówce w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 8 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 6: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Dąbrówce, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 9 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 7: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, w Szkole Podstawowej w Dąbrówce, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 6 uczniów- ogółem 30 godzin. 1 nauczyciel. Część 8: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 27 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 9: Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami matematycznymi w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 11 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 10: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 31 uczniów - ogółem 120 godzin. 1 nauczyciel. Część 11: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 7 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 12: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 11 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 13: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 11 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 14: Prowadzenie dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Nasiadkach, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 3 uczniów - ogółem 80 godzin. 1 nauczyciel. Część 15: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Nasiadkach, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 11 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 16: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Nasiadkach, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 4 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 17: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Obierwi, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 10 uczniów - ogółem 80 godzin. 1 nauczyciel. Część 18: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- rozwijające inteligencje wielorakie w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Obierwi w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 11 uczniów - ogółem 80 godzin. 1 nauczyciel. Część 19: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Obierwi, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 8 uczniów, - ogółem 70 godzin. 1 nauczyciel. Część 20: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- język angielski w Szkole Podstawowej w Olszewce, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 10 uczniów, - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 21: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Olszewce, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 4 uczniów - ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 22: Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Olszewce, w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 4 uczniów- ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel. Część 23: Prowadzenie zajęć dla uczniów zagrożonych wadą postawy- gimnastyka korekcyjna w Szkole Podstawowej w Olszewce w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 dla 5 uczniów- ogółem 60 godzin. 1 nauczyciel.. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał że dysponuje osobami posiadającymi: 1) kwalifikacje do prowadzenia odpowiednich zajęć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). 2) wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, 3) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, 4) stopień awansu zawodowego - co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: konieczności wykonania usług niezbędnych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 2) wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3) zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego usług. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Adres : 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 Telefon : 0(29) 7611079 Telefax : 0(29) 7611079 e-mail: zasip@post.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia dotyczy projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie (1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 05.11.2012 19:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1461

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.pdf SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2012-11-05 19:26:02 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował