<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-04-16 21:52:41

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis

Numer ogłoszenia: 119868 - 2012;
data zamieszczenia: 16.04.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli , ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska wielofukncyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Teren znajduje się na działce Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim, działka nr 1048. W nawiązaniu do kształtu działki i terenu zaprojektowano : I. Boisko wielofunkcyjne i urządzenia Boisko o wymiarach 27,00 x 43,00 m o nawierzchni poliuretanowo-gumowej na podbudowie betonowej. Na boisku wyznaczyć pola do gry w piłkę ręczną, siatkową, tenisa ziemnego i dwa pola do gry w koszykówkę. Linie boisk wymalować farbą chlorokauczukową . Kolor linii inny dla każdego boiska. Nawierzchnie poliuretanowo-gumową wykonać w dwóch kolorach, boisko do piłki ręcznej kolor zielony (bez pól bramkowych) , pozostała część czerwona. Wyposażyć boisko uniwersalne w następujący sprzęt ruchomy: - bramki do piłki ręcznej - stojaki do siatkówki z krzesłem sędziowskim i siatki szt. 2 oraz wieszaki na siatkę sztuk 3, - słupki z aparatem do naciągania i siatki do tenisa ziemnego - przymiar do mierzenia (ustawienia wysokości siatki) -konstrukcje do koszykówki z tablicą i obejmami i siatką do obręczy, z mechanizmem do regulacji wysokości tablicy - 4 sztuki - ramki do pokrywek na tuleje, Wokół boiska (opaska) z kostki betonowej o szerokości 1,86 m. Bieżnia 4 torowa szer.5,00 m i długości 73,0 m o nawierzchni poliuretanowej kolor czerwony. Długość toru startowego - dł. 3m, długość biegu - 60,0 m długość toru (hamowania)- 10,0 m. . Rozbieg do skoku w dal szerokości 1,5m i długości 30,0m o nawierzchni poliuretanowo-gumowej - kolor czerwony . Zeskok o wymiarach. 7,0m x 4,0m. Belka do odbicia zamontowana powinna byś w odległości 1m od skrzyni. Obrzeża piaskownicy wykonane z betonu (z uwagi na bezpieczeństwo należy pokryć nawierzchnią poliuretanową o gr. 1cm). Alternatywnie obrzeża piaskownicy mogą być drewniane zabezpieczone gumą. Piaskownicę wypełnić piaskiem płukanym na głębokość ok. 30 cm. Układ warstw konstrukcyjnych boiska, bieżni i skoczni w dal Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstw min. 13 mm, wymagająca podbudowy betonowej.Parametry techniczne SIWZ Założono projektowany poziom urządzeń lekkoatletycznych 10-15cm nad poziomem istniejącym. Spadki wg projektu. Połączenie z terenem łagodne. Oświetlenie boiska składa się z czterech słupów aluminiowych wysokości 6m z wysięgnikiem, rozdzielni pomocniczej RP wyposażonej w 6 gniazd jednofazowych ze stykiem ochronnym, (schemat instalacji oświetleniowej w dokumentacji). Instalacja monitoringu wizyjnego składa się z 7 kamer z czego 6 zamontowanych będzie na słupach oświetleniowych boiska, 1 na budynku szkoły, oraz stanowiska obsługi układu monitoringu zlokalizowanego w budynku szkoły. Chodnik przy szkole , który umożliwia dojście do boiska . Łapacze z dwóch stron boiska za bramkami, wysokości 4 ,80m z elementów stalowych i siatki drucianej oraz siatki sznurkowej Ławki o łącznej długości 84m, szerokości 28 cm bez oparć, wykonane z trzech listew na konstrukcji metalowej wyk. z kątowników 60x60x6 mm montowane na stałe do podłoża. Przy boisku należy zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania 4 kosze na nieczystości. Teren zielony poza granicami boiska, bieżni i skoczni i placu zabaw należy odnowić, usunąć wszelkie pozostałości po budowie, wykonać przemieszanie i rozdrobnienie nawierzchni przy pomocy ciągnika z kultywatorem, dokonać bronowania wyrównującego, ręcznie zebrać odkryte kamienie, korzenie itp. Należy dowieźć ziemi urodzajnej, ręczne rozrzucić i wyprofilować nierówności, wysiać trawę, nawozić i deszczować . II. Plac zabaw Teren pod plac zabaw położony jest obok boiska sportowego. Jest to teren o nawierzchni naturalnej, porośnięty trawą. Projekt zakłada zamontowanie pięciu rodzajów zabawek przeznaczonych do aktywnego wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu oraz ławki i kosza na śmieci. W skład zabawek wchodzi: huśtawka wagowa dla dwóch osób, huśtawka sprężynowa , karuzela dla trzech osób, zestaw rekreacyjny różnych przyrządów o różnym stopniu trudności oraz zestaw rekreacyjny dwuwieżowy . Przykłady zabawek zamieszczono w dokumentacji technicznej. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie budowy pod względem: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), - charakteru użytkowego ( tożsamość funkcji), - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), - parametrów technicznych (np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.), strefy bezpieczeństwa, wysokości upadkowej, itp.), - wyglądu ( struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcje budowlany i będą miały zbliżony wygląd. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty na spełnienie normy PN-EN 1176..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone zgodnie z art.67ust.1 pkt 6 u.p.z.p.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 45.31.61.00-6, 45.31.51.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca winien wykazać, , że wykonał co najmniej dwa zadania budowlane polegające na budowie wielofunkcyjnych boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym jednego boiska o nawierzchni poliuretanowej, o wartości co najmniej 500.000 zł brutto każde.

 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ze wskazaniem tych osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 500.000zł lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3)kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, 4)stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, 5)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ, 6)Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: a)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. b)Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. c)Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni. d)Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : 1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: - konieczności wykonania robót niezbędnych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, - okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę, c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-c, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2012 godzina 09:45, miejsce: Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 16.04.2012 21:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1636

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja Techniczna.pdf Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowa boiska Łęg Starościński 2012-04-16 21:56:18 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.pdf SIWZ budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim 2012-04-16 21:57:19 Parzych Piotr
załącznik Zestaw rekreacyjny.pdf Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy _Smyk M 2012-04-16 21:58:13 Parzych Piotr
załącznik Zestaw rekreacyjny _Maja_.pdf Zestaw rekreacyjny _Maja 2012-04-16 21:58:53 Parzych Piotr
załącznik Karuzela _Jaś 3.pdf Karuzela _Jaś 3 2012-04-16 21:59:43 Parzych Piotr
załącznik Huśtawka sprężynowa _Konik_.pdf Huśtawka sprężynowa _Konik_ 2012-04-16 22:00:17 Parzych Piotr
załącznik Huśtawka wagowa Ważka _Modra_.pdf Huśtawka wagowa Ważka _Modra_ 2012-04-16 22:01:16 Parzych Piotr
załącznik PLAC ZABAW.pdf OPIS TECHNICZNY PLAC ZABAW 2012-04-16 22:02:12 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY boisko.pdf OPIS TECHNICZNY boisko 2012-04-16 22:02:55 Parzych Piotr
załącznik Skocznia w dal.pdf Skocznia w dal 2012-04-16 22:05:10 Parzych Piotr
załącznik ZAGOSPODAROWANIE.pdf ZAGOSPODAROWANIE 1_250 2012-04-16 22:07:03 Parzych Piotr
załącznik SCHEMAT BOISKA.pdf SCHEMAT BOISKA 2012-04-16 22:07:32 Parzych Piotr
załącznik PRZEKRÓJ.pdf PRZEKRÓJ 2012-04-16 22:07:56 Parzych Piotr
załącznik ZAGOSPODAROWANIE 2.pdf ZAGOSPODAROWANIE 1_500 2012-04-16 22:08:39 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar boiska wielofunkcyjnego.pdf Przedmiar boiska wielofunkcyjnego 2012-04-16 22:09:10 Parzych Piotr
załącznik Projekt zagospodarowania terenu.jpg Projekt zagospodarowania terenu 2012-04-16 22:09:46 Parzych Piotr
załącznik Ogrodzenie-Łapacz.pdf Ogrodzenie-Łapacz 2012-04-16 22:10:22 Parzych Piotr
załącznik MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA.pdf MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA 2012-04-16 22:10:43 Parzych Piotr
załącznik ŁAWKI.pdf ŁAWKI 2012-04-16 22:11:09 Parzych Piotr
załącznik Ławka parkowa betonowa Kompan_.pdf Ławka parkowa betonowa Kompan_ 2012-04-16 22:12:47 Parzych Piotr
załącznik Kosz wolnostojący.pdf Kosz wolnostojący 2012-04-16 22:13:21 Parzych Piotr
załącznik BOISKO_TENIS.pdf BOISKO_TENIS 2012-04-16 22:13:47 Parzych Piotr
załącznik BOISKO_SIATKÓWKA.pdf BOISKO_SIATKÓWKA 2012-04-16 22:14:21 Parzych Piotr
załącznik BOISKO_P_RĘCZNA.pdf BOISKO_P_RĘCZNA 2012-04-16 22:14:59 Parzych Piotr
załącznik BOISKO_KOSZYKÓWKA.pdf BOISKO_KOSZYKÓWKA 2012-04-16 22:15:19 Parzych Piotr
załącznik BIEŻNIA.pdf BIEŻNIA 2012-04-16 22:15:55 Parzych Piotr
załącznik Elektryka Spec Tech.pdf Elektryka Specyfikacja Techniczna 2012-04-16 22:16:57 Parzych Piotr
załącznik Elektryka Plan instalacji.pdf Elektryka Plan instalacji 2012-04-16 22:17:30 Parzych Piotr
załącznik Elektryka Opis tech.pdf Elektryka - Opis techniczny 2012-04-16 22:18:16 Parzych Piotr
załącznik Elektryka - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf Elektryka - PRZEDMIAR ROBÓT 2012-04-16 22:19:18 Parzych Piotr
załącznik Plac_zabaw_Przedmiar.pdf Leg_Staroscinski_-Plac_zabaw_Przedmiar 2012-04-23 21:16:08 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował