<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-03-30 14:42:15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 95558 - 2012 data 27.03.2012 r.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 95558 - 2012 data 27.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 , mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 oraz piasku naturalnego kopanego do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Lelis w następujących ilościach: - mieszanka kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodna z WT-4 2010 - 6000 m3 - mieszanka kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 zgodna z WT-4 2010 - 100 m3 -piasek naturalny kopany 0-2 do wykonania korpusu drogowego lub podłoża pod nawierzchnię drogi - 2000 m3 zgodny z PN-EN 13242. Ogólne warunki dostaw: -dostarczany materiał musi być dobrej jakości (wolny od zanieczyszczeń obcych) i spełniać parametry określone w przywołanych wyżej dokumentach, - przed przystąpieniem do dostaw Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu, - w toku dostaw, w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanego materiału, Zamawiający może zlecić badania kontrolne materiału (w przypadku wyniku pozytywnego koszty badań będzie ponosił Zamawiający, przy wyniku negatywnym obciążony zostanie Wykonawca), -dostawa odpowiedniej ilości i rodzaju materiału nastąpi w ciągu 5 dni od daty przekazania/przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, we wskazane miejsce znajdujące się na terenie Gminy Lelis. Materiał należy rozsypać powierzchniowo na wskazanym odcinku drogi, -w przypadku dostarczenia materiału w ilości lub jakości nie odpowiadającej wymaganiom, Zamawiający może odmówić odbioru, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii materiału odpowiadającej wymaganiom...
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 , mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 oraz piasku naturalnego kopanego do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Lelis w następujących ilościach: - mieszanka kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodna z WT-4 2010 - 6000 m3 - mieszanka kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 zgodna z WT-4 2010 - 100 m3 -piasek naturalny kopany 0-2 (nie płukany) do wykonania korpusu drogowego lub podłoża pod nawierzchnię drogi - 2000 m3 zgodny z PN-EN 13242. Ogólne warunki dostaw: -dostarczany materiał musi być dobrej jakości (wolny od zanieczyszczeń obcych) i spełniać parametry określone w przywołanych wyżej dokumentach, - przed przystąpieniem do dostaw Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu, - w toku dostaw, w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanego materiału, Zamawiający może zlecić badania kontrolne materiału (w przypadku wyniku pozytywnego koszty badań będzie ponosił Zamawiający, przy wyniku negatywnym obciążony zostanie Wykonawca), -dostawa odpowiedniej ilości i rodzaju materiału nastąpi w ciągu 5 dni od daty przekazania/przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, we wskazane miejsce znajdujące się na terenie Gminy Lelis, - obmiar kruszywa frakcji 0/31,5 jak również piasku będzie dokonywany w stanie luźnym w m3 (metr sześcienny) na środku transportu. Materiał należy rozsypać powierzchniowo na wskazanym odcinku drogi, -w przypadku dostarczenia materiału w ilości lub jakości nie odpowiadającej wymaganiom, Zamawiający może odmówić odbioru, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 30.03.2012 14:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1158

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wyjasnienia.pdf WYJAŚNIENIA ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 2012-03-30 14:45:18 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował