<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-03-28 12:52:08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis Numer ogłoszenia: 96036 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zagospodarowaniem skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis. Zamontowane urządzenia fitness muszą spełniać wytyczne norm PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-2:2005, PN-EN 957-4:2007, PN-EN 957-7:2002, PN-EN 957-8:2002, PN-EN 957-9:2005 oraz PN-EN 1176-1:2008 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 1. Zakres robót Zamówienie dotyczy zagospodarowania: I.Działek o nr 561 i 562 położonych w Lelisie pomiędzy ulicami Szkolną i Słoneczną obejmujących teren przy budynku Urzędu Gminy Lelis. Zakres rzeczowy: 1)wykonanie ciągów pieszych - nowe chodniki i alejki o szerokości min. 1,3 m; 2)wykonanie miejsc parkingowych na istniejącym placu parkingowym po uprzednim przebudowaniu zjazdu z drogi powiatowej (ul. Słoneczna); 3)nasadzenia zieleni ozdobnej niskiej i wysokiej (projekt wskazuje elementy drzewostanu do zachowania oraz miejsca nowych nasadzeń); 4)wykonanie elementów małej architektury - stojak na rowery, ławki parkowe, kosze na śmieci, słup ogłoszeniowy typowy, tablica informacyjna z mapą gminy, słupki parkingowe z łańcuchem; 5)oświetlenie skwerku - wykonanie linii kablowej kablem YAKXS 4x35 mm2 ułożonym w ziemi, montaż słupów oświetleniowych ST3/148 z fundamentami prefabrykowanymi, montaż opraw oświetleniowych DAWID WLS 100W na słupach, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych, badania i pomiary linii kablowych, instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności ochrony przeciwpożarowej; 6)odwodnienie terenu placu parkingowego poprzez odwodnienie liniowe połączone ze studniami chłonnym z drenażem rozsączającym. II.Działek nr 353/4 i 352 położonych w Lelisie w pobliżu GOK-O i OSP. Na skwerze przy budynku GOK-O poza podstawowymi formami zagospodarowania należy wykonać fontannę kaskadową oraz zdrój wodny. Teren przy budynku OSP i PKS należy zagospodarować częściowo jako teren rekreacyjny - urządzenie siłowni na wolnym powietrzu. Ponadto należy wykonać: 1)ciągi piesze - nowe chodniki i alejki o szerokości min. 1,3 m; 2)miejsca parkingowe - należy wykonać na istniejącym placu parkingowym oraz w pasie drogowym pomiędzy dwoma skwerkami; 3)nasadzenia zieleni ozdobnej niskiej i wysokiej (projekt wskazuje elementy drzewostanu do zachowania oraz miejsca nowych nasadzeń; 4)wykonanie elementów małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, słup ogłoszeniowy typowy, fontanna kaskadowa, zdrój wodny, urządzenia do siłowni, oświetlenie parkowe; 5)odwodnienie terenu placu w okolicy zdroju poprzez wpust miejscowy połączony ze studnią chłonną..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1.Ciągi piesze i nasadzenia zieleni.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.00-2, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5, 45.31.00.00-3, 45.22.38.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 13.000,00 PLN (trzynaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że wykonał co najmniej jedno zadanie budowlane wraz z budową oświetlenia i zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 300.000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności elektrycznej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 600.000zł lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3)kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, 4)stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, 5)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : 1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: - konieczności wykonania robót niezbędnych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, - okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. b)wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę, c)konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-c, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis pok. nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Urzad Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania,Odnowa i rozwój wsi,objetego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 28.03.2012 12:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1800

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Roboty budowlane.pdf Roboty budowlane przed UG Lelis 2012-03-28 13:00:27 Parzych Piotr
załącznik Roboty elektryczne.pdf Roboty elektryczne przed UG Lelis 2012-03-28 13:00:58 Parzych Piotr
załącznik Roboty budowlane 2.pdf Roboty budowlane przed GOK-O i OSP Lelis 2012-03-28 13:02:24 Parzych Piotr
załącznik Roboty elektryczne 2.pdf Roboty elektryczne przed GOK-O i OSP Lelis 2012-03-28 13:04:01 Parzych Piotr
załącznik SST - LELIS.doc SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2012-03-28 13:06:17 Parzych Piotr
załącznik Kosztorys ofertowy.pdf Kosztorys ofertowy 2012-03-28 13:16:39 Parzych Piotr
załącznik Opis techniczny zjazdu.pdf Opis techniczny zjazdu 2012-03-28 13:16:50 Parzych Piotr
załącznik Przekrój A-A.pdf Przekrój A-A 2012-03-28 13:17:02 Parzych Piotr
załącznik Przekrój B-B.pdf Przekrój B-B 2012-03-28 13:17:12 Parzych Piotr
załącznik Roboty rozbiórkowe.pdf Roboty rozbiórkowe 2012-03-28 13:17:26 Parzych Piotr
załącznik Rozwiązanie wysokościowe.pdf Rozwiązanie wysokościowe 2012-03-28 13:17:52 Parzych Piotr
załącznik Szczegół zjazdu-widok.pdf Szczegół zjazdu-widok 2012-03-28 13:18:06 Parzych Piotr
załącznik Zagospodarowanie terenu.pdf Zagospodarowanie terenu 2012-03-28 13:18:19 Parzych Piotr
załącznik Specyfikacje.zip Specyfikacje (*.zip) 2012-03-28 13:18:39 Parzych Piotr
załącznik WIZUALIZACJE - GOK-O.zip Wizualizacja GOK-O 2012-03-28 13:34:45 Parzych Piotr
załącznik WIZUALIZACJE - UG LELIS.zip Wizualizacja UG LELIS (*.zip) 2012-03-28 13:36:49 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT.doc PROJEKT GOK-O 2012-03-28 13:52:10 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY.doc OPIS TECHNICZNY GOK-O 2012-03-28 13:52:25 Parzych Piotr
załącznik LELIS GOK.pdf Mapa sytuacyjno-wysokościowa 2012-03-28 13:53:36 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT.doc PROJEKT UG LELIS 2012-03-28 13:54:19 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY.doc OPIS TECHNICZNY UG LELIS 2012-03-28 13:54:38 Parzych Piotr
załącznik LELIS URZĄD GMINY.pdf Mapa sytuacyjno-wysokościowa 2012-03-28 13:55:50 Parzych Piotr
załącznik PLANY GOK-O.zip PLANY GOK-O 2012-03-28 14:24:52 Parzych Piotr
załącznik SIŁOWNIA NA POWIETRZU.pdf Siłownia na powietrzu 2012-03-28 14:26:24 Parzych Piotr
załącznik Mala architektura.zip Mała architektura 2012-03-28 14:30:46 Parzych Piotr
załącznik Mala architektura docelowa.zip Mała architektura docelowa (*.zip) 2012-03-28 14:31:11 Parzych Piotr
załącznik PLANY I RZUTY.zip Plany i rzuty (*.zip) 2012-03-28 14:32:38 Parzych Piotr
załącznik ZDJECIA.zip Zdjęcia teren - UG LELIS i GOK-O 2012-03-28 14:59:51 Parzych Piotr
załącznik SIWZ LELIS.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2012-03-30 09:21:55 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował