<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-03-28 12:45:08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Lelis: Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis Numer ogłoszenia: 96182 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lelis.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zagospodarowaniem skweru oraz budową placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis. Zamontowane urządzenia zabawowe muszą spełniać wytyczne norm PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-2:2005, PN-EN 957-4:2007, PN-EN 957-7:2002, PN-EN 957-8:2002, PN-EN 957-9:2005 oraz PN-EN 1176-1:2008 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 1. Zakres robót Zamówienie dotyczy: I.Zagospodarowania skweru na działce nr 296 położonej w miejscowości Dąbrówka (w pobliżu cmentarza). Zakres rzeczowy: 1)wykonanie ciągów pieszych - nowe chodniki i alejki o szerokości 1,3 m; 2)wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu cmentarza z zapewnieniem właściwej komunikacji na terenie parkingu po uprzednim wybudowaniu zjazdów na drogę oznaczoną nr geod. 676; 3)nasadzenie zieleni ozdobnej niskiej i wysokiej (projekt wskazuje elementy drzewostanu do zachowania oraz miejsca nowych nasadzeń); 4)wykonanie elementów małej architektury: ławki parkingowe, kosze na śmieci, słup ogłoszeniowy typowy z tworzywa barwionego o średnicy 120 cm, palisada, o wysokości max. 50 cm powyżej poziomu gruntu (zabezpieczenie przed osypywaniem skarpy); 5)odwodnienie terenu placu parkingowego poprzez odwodnienie liniowe połączone ze studniami chłonnymi z drenażem rozsączającym; 6)oświetlenie skwerku - wykonanie linii kablowej do zasilania oświetlenia kablem YAKXS 4x35 mm2 ułożonymi w ziemi, montaż słupów oświetleniowych ST3/148 z fundamentami prefabrykowanymi, montaż opraw oświetleniowych DAWID WLS 100W na słupach, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych, badania i pomiary linii kablowych, instalacji uziemiającej i piorunochronnej i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. II. Budowy placu zabaw na działce nr 290 przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce. Zakres rzeczowy: Na terenie przeznaczonym do zagospodarowania placu zabaw należy zamontować: 1)huśtawkę wagową ważka typu Modra - szt. 1; 2)huśtawkę sprężynową typu Konik - szt.1; 3)huśtawkę sprężynową typu Motocykl - szt.1; 4)huśtawkę sprężynową typu ZOO - szt.1; 5)przeplotnia typu Rakieta - szt.1 - urządzenie sprawnościowe, kształtujące koncentrację i koordynację ruchów; 6)karuzela typu Jaś III - szt.1; 7)zestaw rekreacyjny trzywieżowy typu Pionier A - szt.1; 8)ścianka wspinaczka typu Trzy Korony - szt. 1; 9)zestaw gimnastyczny typu FIP - szt. 1; 10)kosz na śmieci - szt. 1; 11)ławka parkowa typu Kompan - szt. 1; 12)urządzanie trawników w miejscach po montażu urządzeń w ilości ok. 20m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Uzupełnienie ciągów pieszych i nasadzeń zieleni.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.00-2, 45.31.10.00-0, 45.31.60.00-5, 45.31.00.00-3, 45.22.38.00-4, 45.11.27.73-9, 45.22.38.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że wykonał co najmniej jedno zadanie budowlane wraz z budową oświetlenia i zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 250.000 zł brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności elektrycznej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 500.000zł lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3)kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, 4)stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, 5)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : 1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: - konieczności wykonania robót niezbędnych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, - okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę, c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-c, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37,07-402 Lelis, pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania, Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 28.03.2012 12:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1626

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Roboty budowlane - plac zabaw.pdf Roboty budowlane - plac zabaw 2012-03-28 12:56:55 Parzych Piotr
załącznik Roboty budowlane - skwer.pdf Roboty budowlane - skwer 2012-03-28 12:57:43 Parzych Piotr
załącznik Roboty elektryczne.pdf Roboty elektryczne 2012-03-28 12:58:08 Parzych Piotr
załącznik SST - DĄBRÓWKA.doc SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2012-03-28 13:05:45 Parzych Piotr
załącznik Kosztorys ofertowy.pdf Kosztorys ofertowy 2012-03-28 13:10:34 Parzych Piotr
załącznik Opis techniczny zjazdow.pdf Opis techniczny zjazdów 2012-03-28 13:10:53 Parzych Piotr
załącznik Roboty rozbiorkowe.pdf Roboty rozbiórkowe 2012-03-28 13:11:27 Parzych Piotr
załącznik Rozwiazanie wysokosciowe.pdf Rozwiązanie wysokościowe 2012-03-28 13:11:53 Parzych Piotr
załącznik Zagospodarowanie terenu.pdf Zagospodarowanie terenu 2012-03-28 13:12:14 Parzych Piotr
załącznik Specyfikacje.zip Specyfikacje 2012-03-28 13:12:45 Parzych Piotr
załącznik PRZEKROJE - ZJAZDY.zip PRZEKROJE - ZJAZDY (*.zip) 2012-03-28 13:13:29 Parzych Piotr
załącznik SZCZEGOLY ZJAZDU - WIDOK.zip SZCZEGOLY ZJAZDU - WIDOK (*.zip) 2012-03-28 13:15:07 Parzych Piotr
załącznik WIZUALIZACJE PROJEKTU.zip Wizualizacje projektu 2012-03-28 13:38:05 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT.doc PROJEKT 2012-03-28 13:48:38 Parzych Piotr
załącznik OPIS TECHNICZNY.doc Opis techniczny 2012-03-28 13:49:34 Parzych Piotr
załącznik DĄBRÓWKA.pdf Mapa sytuacyjno-wysokościowa 2012-03-28 13:51:15 Parzych Piotr
załącznik PLANY.zip PLANY 2012-03-28 14:15:04 Parzych Piotr
załącznik ZDJĘCIA.zip Zdjęcia - stan aktualny terenu (*.zip) 2012-03-28 14:23:07 Parzych Piotr
załącznik Mala architektura.zip Mała architektura 2012-03-28 14:28:17 Parzych Piotr
załącznik SIWZ DABROWKA.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2012-03-30 09:21:10 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował