<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-03-14 16:12:53

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lelis: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 250611W w msc. Siemnocha
2. Przebudowa drogi gminnej nr 250618W Bienduszka - Gąski - Przeczniak - Brzozowa
3. Przebudowa drogi gminnej nr 250608W - odcinek pomiędzy drogą powiatową Lelis - Długi Kąt a drogą gminną Gibałka - Lelis
4. Przebudowa dróg o nr ewid. dz. 463, 423, 434, 444 w msc. Łęg Przedmiejski

Numer ogłoszenia: 79784 - 2012;
data zamieszczenia: 14.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 250611W w msc. Siemnocha
2. Przebudowa drogi gminnej nr 250618W Bienduszka - Gąski - Przeczniak - Brzozowa
3. Przebudowa drogi gminnej nr 250608W - odcinek pomiędzy drogą powiatową Lelis - Długi Kąt a drogą gminną Gibałka - Lelis
4. Przebudowa dróg o nr ewid. dz. 463, 423, 434, 444 w msc. Łęg Przedmiejski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie następujących odcinków dróg: Odcinek nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 250611W w msc. Siemnocha odc. o dł. 0,4923 km Zakres robót obejmuje min.: Roboty przygotowawcze. Pozycja obejmuje: roboty pomiarowe; wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; odtworzenie uszkodzonych w trakcie robót reperów; frezowanie nawierzchni bitumicznej; rozbiórka przepustu; usunięcie humusu; usunięcie krzaków/drzew; usunięcie istniejącego oznakowania. Roboty ziemne. Pozycja obejmuje wykonanie: roboty związane z wykonaniem rowów trójkątnych/ trapezowych; wykonanie wykopów w celu usunięcia istniejącego przepustu; wykopy pod projektowaną konstrukcję nawierzchni; wykonanie nasypu nad projektowanym przepustem. Przepust pod koroną jezdni. Pozycja obejmuje: budowę przepustu z rur PEHD o śr. 100 cm wraz ze ściankami czołowymi. Konstrukcja jezdni. Pozycja obejmuje: przygotowanie i zagęszczenie podłoża, poszerzenie istniejącej nawierzchni żwirowej; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Roboty wykończeniowe. Pozycja obejmuje: uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy; wykonanie barierek na przepuście; ustawienie słupków betonowych pod znaki drogowe; przytwierdzenie tablic znaków do słupków. Odcinek nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 250618W Bienduszka - Gąski - Przeczniak - Brzozowa odc. o dł. 0,755 km Zakres robót: Roboty pomiarowe, przygotowawcze. Pozycja obejmuje: roboty pomiarowe; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; odtworzenie uszkodzonych w trakcie robót reperów; usunięcie warstwy humusu; frezowanie nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnie zjazdów. Pozycja obejmuje: przygotowanie i zagęszczenie podłoża; wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5. Konstrukcja jezdni. Pozycja obejmuje: wykonanie wykopów koryta na poszerzeniach pod projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni; przygotowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na poszerzeniach jezdni; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na istniejącej jezdni i na poszerzeniach. Roboty ziemne. Pozycja obejmuje: odtworzenie istniejących rowów otwartych i wykonanie nowych rowów trapezowych; wykonanie nasypów w celu poszerzenia korpusu drogi. Roboty wykończeniowe i uzupełniające. Pozycja obejmuje: uzupełnienie profilowanie i zagęszczenie poboczy. Oznakowanie pionowe i poziome drogi po przebudowie. Pozycja obejmuje: ustawienie słupków betonowych pod znaki drogowe; przytwierdzenie tablic znaków do słupków; przestawienie istniejącego znaku. Roboty ziemne. Pozycja obejmuje: wykonanie wykopów; wykonanie nasypów. Odcinek nr 3: Przebudowa drogi gminnej nr 250608W odcinek pomiędzy drogą powiatową Lelis - Długi Kąt a drogą gminną Gibałka Lelis odc. o dł. 0,98599 km Zakres robót: Roboty przygotowawcze. Pozycja obejmuje: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Podbudowy. Pozycja obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5. Nawierzchnie. Pozycja obejmuje: wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Roboty wykończeniowe. Pozycja obejmuje: uzupełnienie poboczy. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Pozycja obejmuje: ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych. Inne roboty. Pozycja obejmuje: wykonanie zjazdów gospodarczych z kruszywa łamanego 0/31,5; wykonanie zjazdów na drogi boczne z betony asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Odcinek nr 4 Przebudowa dróg o nr ewid. dz. 463, 423, 434, 444 w msc. Łęg Przedmiejski Odcinek a-b o długości 0,0878 km Zakres robót: Roboty pomiarowe, przygotowawcze. Pozycja obejmuje: roboty pomiarowe; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; odtworzenie uszkodzonych w trakcie robót reperów; frezowanie nawierzchni bitumicznej; usunięcie warstwy humusu; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw gazowych; rozebranie krawężników betonowych; rozebranie obrzeży betonowych; rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej. Ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża. Pozycja obejmuje: ustawienie krawężnika; ustawienie obrzeża. Nawierzchnie chodników. Pozycja obejmuje: rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej i ponowne ułożenie wg stanu projektowanego. Roboty ziemne. Pozycja obejmuje: wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni; profilowanie i zagęszczenie podłoża. Konstrukcja jezdni. Pozycja obejmuje: wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Roboty wykończeniowe i uzupełniające. Pozycja obejmuje: uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy; ustawienie słupków betonowych pod znaki drogowe; przytwierdzenie tablic znaków do słupków. Odcinek c-d o długości 0,148 km Zakres robót: Roboty pomiarowe, przygotowawcze. Pozycja obejmuje: roboty pomiarowe; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; odtworzenie uszkodzonych w trakcie robót reperów; frezowanie nawierzchni bitumicznej; usunięcie warstwy humusu; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw gazowych. Roboty ziemne. Pozycja obejmuje: wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni; profilowanie i zagęszczenie podłoża. Konstrukcja jezdni. Pozycja obejmuje: wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Roboty wykończeniowe i uzupełniające. Pozycja obejmuje: uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy; ułożenie płyt eko - ażurowych na podsypce z kruszywa naturalnego. Oznakowanie pionowe. Pozycja obejmuje: ustawienie słupków betonowych pod znaki drogowe; przytwierdzenie tablic znaków do słupków. Odcinek e-f o długości 0,116 km Zakres robót: Roboty pomiarowe, przygotowawcze. Pozycja obejmuje: roboty pomiarowe; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; odtworzenie uszkodzonych w trakcie robót reperów; frezowanie nawierzchni bitumicznej; usunięcie warstwy humusu; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw gazowych; rozebranie krawężników betonowych; rozebranie obrzeży betonowych; rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej i ponowne ułożenie wg stanu projektowanego. Ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża. Pozycja obejmuje: ustawienie krawężnika; ustawienie obrzeża. Roboty ziemne. Pozycja obejmuje: wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni; profilowanie i zagęszczenie podłoża; wykonanie rowów. Konstrukcja jezdni. Pozycja obejmuje: wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Roboty wykończeniowe i uzupełniające. Pozycja obejmuje: uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. Oznakowanie pionowe. Pozycja obejmuje: ustawienie słupków betonowych pod znaki drogowe; przytwierdzenie tablic znaków do słupków. Odcinek g-h o długości 0,1977 km Zakres robót: Roboty pomiarowe, przygotowawcze. Pozycja obejmuje: roboty pomiarowe; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; odtworzenie uszkodzonych w trakcie robót reperów; usunięcie warstwy humusu; frezowanie nawierzchni bitumicznej; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw gazowych. Roboty ziemne. Pozycja obejmuje: wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni; profilowanie i zagęszczenie podłoża. Konstrukcja jezdni. Pozycja obejmuje: wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Roboty wykończeniowe i uzupełniające. Pozycja obejmuje: uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy; ułożenie płyt eko - ażurowych na podsypce z kruszywa naturalnego. Oznakowanie pionowe. Pozycja obejmuje: ustawienie słupków betonowych pod znaki drogowe; przytwierdzenie tablic znaków do słupków. Odcinek i - j o długości 0,0,1066 km Zakres robót: Roboty pomiarowe, przygotowawcze. Pozycja obejmuje: roboty pomiarowe; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; odtworzenie uszkodzonych w trakcie robót reperów; frezowanie nawierzchni bitumicznej; usunięcie warstwy humusu; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych; regulacja wysokościowa skrzynek zasuw gazowych; rozebranie krawężników betonowych; rozebranie obrzeży betonowych; rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej i ponowne ułożenie wg stanu projektowanego. Ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża. Pozycja obejmuje: ustawienie krawężnika; ustawienie obrzeża. Nawierzchnie chodników. Pozycja obejmuje: wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej. Roboty ziemne. Pozycja obejmuje: wykonanie wykopów koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni; profilowanie i zagęszczenie podłoża; wykonanie rowów. Konstrukcja jezdni. Pozycja obejmuje: wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Roboty wykończeniowe i uzupełniające. Pozycja obejmuje: uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy; ustawienie słupków betonowych pod znaki drogowe; przytwierdzenie tablic znaków do słupków. Szczegółowy wykaz robót określają przedmiary robót, dokumentacje techniczne, SST..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przepysty, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie z betonu asfaltowego, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie chodników, roboty wykończeniowe do 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: - pieniądza, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać, że wykonał co najmniej dwa zadania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujące budowę/przebudowę drogi o wartości co najmniej 1 000 000 zł każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. UWAGA! Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 ze zm.).
•  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający wymaga opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ, 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 4) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót, projektów budowlanych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ, 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ, 7) kserokopia dowodu wniesienia/wpłacenia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę, c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-c, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 2) wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3) zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót, 4) forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z art. 149 ust 1 u.p.z.p. 5) zmiana kierownika budowy, kierowników robot bądź inspektorów nadzoru w przypadku: śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pok. nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pok. nr 4 KASA.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 14.03.2012 16:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1823

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY 2012-03-14 16:14:08 Parzych Piotr
załącznik Dlugi_Kat.zip Długi Kąt - dokumentacja (*.zip) 2012-03-14 16:18:32 Parzych Piotr
załącznik Gaski.zip Gąski - dokumentacja (*.zip) 2012-03-14 16:23:13 Parzych Piotr
załącznik Leg_Przedmiejski.zip Łęg Przedmiejski - dokumentacja (*.zip) 2012-03-14 16:25:28 Parzych Piotr
załącznik Siemnocha.zip Siemnocha - dokumentacja (*.zip) 2012-03-14 16:26:50 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował