<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2012-03-12 16:36:55

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lelis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2012 do 30.03.2015

Numer ogłoszenia: 75856 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis , ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17.
•  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lelis.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2012 do 30.03.2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczeń komunikacyjnych ( OC, NNW, AC-KR, ASS) Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia Zamawiającego będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Lelis, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 37, 2. Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 51, 3. Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim, 07 - 402 Lelis, Łęg Przedmiejski 80, 4. Gminny Ośrodek Kulturalno - Oświatowy w Lelisie, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 48, 5. Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim, 07 - 402 Lelis, Łęg Starościński 23, 6. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 48, 7. Zespół Szkół w Obierwi, 07 - 402 Lelis, Obierwia 120A, 8. Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, 07 - 402 Lelis, Nasiadki 37, 9. Szkoła Podstawowa w Olszewce, 07 - 402 Lelis, Olszewka 24A, 10. Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 48, 11. Szkoła Podstawowa w Białobieli, 07 - 402 Lelis, Białobiel, ul. Szkolna 1, 12. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, 07 - 402 Lelis, Dąbrówka 55, 13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie, 07 - 402 Lelis, ul. Szkolna 37. Miejsca ubezpieczenia: Wskazane wyżej siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz inne lokalizacje wskazane w wykazach budynków (załącznik A każdej jednostki). Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w punkcie Program ubezpieczenia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do przyjęcia zamówienia oraz zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek i warunków nie mniej korzystnych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty stanowiący - załącznik A do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji treści wzoru umowy poprzetargowej (załącznik D do SIWZ), Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeżeli nie jest to osoba wskazana w KRS jako osoba umocowana do składania oświadczeń woli, pełnomocnictwo winno określać zakres umocowania, Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia. Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych winien złożyć oświadczenie, że zawarcie ubezpieczeń na warunkach niniejszej oferty nie będzie się wiązało z nabyciem członkostwa w TUW - załącznik E do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 65
• 2 - Zaakceptowane klauzule dodatkowe - 25
• 3 - oferowane franszyzy - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lelis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Osobiście w Eurobrokers Sp. z o.o., Przedstawicielstwo w Mławie, 06 - 500 Mława, ul. Żwirki 26 bądź za zaliczeniem pocztowym na w/w adres..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2012 godzina 13:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis, pokój nr 11..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 12.03.2012 16:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1567

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ Gmina Lelis 2012 - 2015.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2012-03-12 16:38:46 Parzych Piotr
załącznik umowa poprzetargowa - wzór.doc UMOWA - wzór 2012-03-12 16:39:17 Parzych Piotr
załącznik 01.UG Lelis.xls UG - Lelis 2012-03-12 16:39:30 Parzych Piotr
załącznik 02.ZS Lelis.xls ZS - Lelis 2012-03-12 16:39:40 Parzych Piotr
załącznik 03.ZS Łęg Przedmiejski.xls ZS Łęg Przedmiejski 2012-03-12 16:39:54 Parzych Piotr
załącznik 04.GOK Lelis.xls GOK-O Lelis 2012-03-12 16:40:13 Parzych Piotr
załącznik 05.SP Łęg Starościński.xls SP Łęg Starościński 2012-03-12 16:40:26 Parzych Piotr
załącznik 06.GBP Lelis.xls GBP Lelis 2012-03-12 16:40:38 Parzych Piotr
załącznik 07.ZS Obierwia.xls ZS Obierwia 2012-03-12 16:40:53 Parzych Piotr
załącznik 08.SP Nasiadki.xls SP Nasiadki 2012-03-12 16:41:13 Parzych Piotr
załącznik 09.SP Olszewka.xls SP Olszewka 2012-03-12 16:41:32 Parzych Piotr
załącznik 010. ZASiP w Lelisie.xls ZASiP w Lelisie 2012-03-12 16:41:47 Parzych Piotr
załącznik 011.SP Białobiel.xls SP Białobiel 2012-03-12 16:42:08 Parzych Piotr
załącznik 012.SP Dąbrówka.xls SP Dąbrówka 2012-03-12 16:42:23 Parzych Piotr
załącznik 013.OPS Lelis.xls OPS Lelis 2012-03-12 16:42:39 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował