<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-10-25 15:23:33

Pytania i odpowiedzi do przetargu


Dot. przetargu na dostawę energii elektrycznej.

 Lelis, dn. 25.10.2011r.

INB.271.11.2011

 

Uczestnicy Postępowania

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Gmina Lelis przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1

W załączniku nr 6 do SIWZ – projekcie umowy w § 5 ust. 2 widnieje zapis:

„Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.”

Uprzednie informujemy, że w trakcie realizacji umowy, może wystąpić poza ustawową zmianą przepisów w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz akcyzowego także  zmiana przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z zapytaniem i prośbą czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w § 5 ust. 2 do treści:

„Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą
z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie”

lub modyfikację SIWZ uwzględniającą zmiany przepisów prawa wprowadzającą dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę ceny, ponieważ jego intencją jest uzyskanie gwarancji niezmienności ceny za 1 kWh w okresie obowiązywania nowej umowy sprzedażowej. Umowa stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ dopuszcza zmianę wyłącznie w przypadku zmiany podatku VAT oraz akcyzy. W przypadku zmian ogólnie obowiązujących, przepisów prawa Wykonawca ponosi ryzyko związane z ich zmianą i taką ewentualność powinien przewidzieć w momencie kalkulacji ceny.  Z tą działalnością wiąże się również ryzyko gospodarcze, które ponoszą przedsiębiorcy w związku z ewentualnymi zmianami warunków świadczenia swoich usług. Stąd też tak istotne jest pragmatyczne skalkulowanie ceny dla okresu objętego zamówieniem, w sposób uwzględniający wszystkie czynniki mające wpływ na kształt ceny. Okoliczności przewidziane przez Oferenta mieszczą się w granicach ryzyka gospodarczego. W przedmiotowym zakresie wszyscy oferenci mają równe szanse.

 

Pytanie 2

W załączniku nr 6 do SIWZ – projekcie umowy w § 6 ust. 6 widnieją zapisy:

Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata.  Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz535 z późn. zm.). Ponadto Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Również w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Prosimy o zmianę zapisu do treści:

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 ust. 6 załącznika nr 6 do SIWZ i pozostawia zapisy wskazanego paragrafu bez zmian, jednocześnie informuje, iż wyżej wymienione zapisy są zgodne z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym.

 

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o dodanie do w § 5 załącznika nr 6 do SIWZ poniższego zapisu przewidującego możliwość zmiany ceny: „Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektryczne, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną  dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty”.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę ceny, ponieważ jego intencją jest uzyskanie gwarancji niezmienności ceny za 1 kWh w okresie obowiązywania nowej umowy sprzedażowej. Umowa stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ dopuszcza zmianę wyłącznie w przypadku zmiany podatku VAT oraz akcyzy. W przypadku zmian ogólnie obowiązujących, przepisów prawa Wykonawca ponosi ryzyko związane z ich zmianą i taką ewentualność powinien przewidzieć w momencie kalkulacji ceny.  Z tą działalnością wiąże się również ryzyko gospodarcze, które ponoszą przedsiębiorcy w związku z ewentualnymi zmianami warunków świadczenia swoich usług. Stąd też tak istotne jest pragmatyczne skalkulowanie ceny dla okresu objętego zamówieniem, w sposób uwzględniający wszystkie czynniki mające wpływ na kształt ceny. Okoliczności przewidziane przez Oferenta mieszczą się w granicach ryzyka gospodarczego. W przedmiotowym zakresie wszyscy oferenci mają równe szanse.

 

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o dodanie do § 7 załącznik nr 7 do SIWZ zapisu:

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany do § 7 załącznika nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 5

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w § 8 ust. 2 załącznik nr 6 do SIWZ na:

Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot i przejęcia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja i przejęcie obowiązków nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 6

Wnosimy o wskazanie obecnie okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy stosowany przez OSD wynosi 1 miesiąc.

 

Pytanie 7

Wnosimy o usunięcie z pkt C Pełnomocnictwa zapisów dotyczących zmiany mocy umownej. Zapisy dotyczące mocy umownej są uregulowane w umowie Dystrybucyjnej pomiędzy Zamawiającym a lokalnym OSD. Informujemy, że w przypadku zwiększenia mocy umownej powyżej mocy przyłączeniowej konieczne będzie wystąpienie o nowe warunki przyłączeniowe a tym samym podpisanie nowej umowy przyłączeniowej i umowy dystrybucyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pełnomocnictwo stanowiące Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży jest standardowym pełnomocnictwem cywilno-prawnym, na mocy którego Zamawiający oczekuje dokonanie ewentualnych zmian mocy w jego imieniu. Z związku z powyższym zapis pełnomocnictwa pozostaje bez zmian.

 

Pytanie 8

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu z § 6 ust. 6 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  na „Należności wynikające z faktury VAT są płatne w terminie 20 dni od daty wystawienia faktury”?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

 

Pytanie 9

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu z § 6 ust. 6 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy”? Informujemy, że praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza  słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela,
a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 ust. 6 załącznika nr 6 do SIWZ
i pozostawia zapisy wskazanego paragrafu bez zmian, jednocześnie informuje, iż wyżej wymienione zapisy są zgodne z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym.

 

 

 

    

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 25.10.2011 15:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1245

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował